Konsultacje społeczne kryteriów do perspektywy finansowej PS WPR 2023-2027!!!

W terminie do 3 kwietnia 2024 r. (środa) do godziny 12:00 prosimy o zgłaszanie uwag oraz propozycji zmian do projektu kryteriów oceny i wyboru operacji, także projektów grantowych.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu do udziału w konsultacjach nt. kryteriów wyboru operacji i grantów w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Przyjęty w nowym okresie podział kryteriów wiąże się ze spełnieniem kryteriów dostępowych i jakościowych, które wynikają z wymogów programowych i zaplanowania na poziomie strategii przedsięwzięć dedykowanych określonej grupie wnioskodawców. Spełnienie kryteriów dostępowych i jakościowych przez wniosek o wparcie lub wniosek o powierzenie grantu umożliwia jego ocenę na podstawie kryteriów punktowych, które umożliwiają rankingowanie projektów w ramach danego naboru.

Zaproponowane kryteria punktowe wynikają częściowo z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i stanowią odpowiedź na zakres interwencji realizowanej poprzez każde z przedsięwzięć. Jednak równie cenne jest zdanie naszych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu, bo to WY będziecie działać w ramach wdrażania strategii.

Uwagi, sugestie lub propozycje należy zgłaszać pod adresem e-mail:
lgd@vp.pl

lub w Biurze LGD, które mieści się przy ul. J. Stępkowskiego 17/111 w Tarczynie.

Projekt kryteriów:

1.1 Powstanie ogólnodostępnej infrastruktury publicznej – kryteria

1.2 Powstanie ogólnodostępnej infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnościami – kryteria

1.6 Zbudowanie oferty rozwoju, spędzania czasu wolnego i rekreacji dla mieszkańców LGD – podejmowanie działalności gospodarczej – kryteria

1.7 Zbudowanie oferty rozwoju, spędzania czasu wolnego i rekreacji dla mieszkańców LGD – rozwój działalności gospodarczej – kryteria

Procedura ustalania kryteriów – procedura

Kryteria do projektów grantowych w zakresie:

1.4 Zorganizowanie wydarzeń na rzecz kształtowania zdrowego i aktywnego trybu życia mieszkańców.

1.5 Rozwój oferty kulturalnej poprzez operacje realizowane w partnerstwie przez podmioty z obszaru objętego LSR.

1.9 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, kojarzenie partnerów i animowanie do realizacji wspólnych projektów.

1.10 Innowacyjne inicjatywy oddolne mieszkańców.

Projekty grantowe – kryteria granty

Mazowieckie Dobre Praktyki Pszczelarskie

W sobotę – 16.03.2024 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie odbyło się szkolenie pt. „Rola i znaczenie owadów zapylających”. Dzięki ogromniej wiedzy prowadzącego – pana Marka Dudka – mogliśmy poznać tajemnice pszczół oraz zapoznać się z rolą owadów w środowisku, ich znaczeniem dla gospodarki, zasadami pracy w ulu, produktami pszczelimi takimi jak miody, pyłek, pierzga, propolis, a także naukę ich racjonalnego nabywania oraz bezpiecznego i optymalnego wykorzystywania. Atrakcją spotkania była degustacja miodu i produktów pszczelich oraz poznanie ich właściwości zdrowotnych, a także mini konkurs z nagrodami. Szkolenie sfinansowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i zorganizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarczynie oraz Gminą Tarczyn.