Aktualności

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – Etap planistyczny

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania (LGD) obejmuje gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Prażmów, Tarczyn. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.

Lokalna Grupa Dzaiłania „Perły Mazowsza” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 04.11.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Perły Mazowsza”, adres: Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111), 05-555 Tarczyn. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.        

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” (LGD) z siedzibą w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok. 111. Numer KRS 0000317853

Z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” można kontaktować się pod nr tel. 22 727-81-16 lub e-mail: lgd@vp.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat przyszłych kierunków rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania LSR. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udział w przedmiotowej ankiecie jest dobrowolny.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie profilowania.

Opublikowano dn. 11.10.2022 r.

Spotkania Konsultacyjne z mieszkańcami obszaru LSR

Za nami spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania na lata 2023-2027. Na podstawie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej ( PS WPR) w dniach 20-21 września 2022 roku, w czterech gminach członkowskich (Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów oraz Tarczyn), omówione zostały zakresy wsparcia beneficjentów, rolników, KGW, jednostek sektora finansów publicznych oraz mieszkańców. Nowy okres będzie skupiał się na działaniach oddolnych, odnawialnych zasobach biologicznych, zielonej gospodarce, agroturystyce, zagrodach edukacyjnych i innych. Dziękujemy uczestnikom za aktywność i zapraszamy na kolejne spotkania.

Jednocześnie przypominamy o wypełnieniu ankietyAnkieta

Prezentacja ze spotkańPrezentacja

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie DSC_0532-1024x683.jpg

Opublikowano dn. 26.09.2022 r.

Konsultacje społeczne

Szanowni mieszkańcy, informujemy że możecie państwo składać osobiście do biura Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, w godz. 8-16, swoje propozycję dot. kierunków rozwoju naszego LGD oraz propozycji planowanych operacji do realizacji w nadchodzącej perspektywie finansowej PROW 2023-2027.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2016-2021 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na wasze pomysły i propozycję czekamy do 30 września 2022 r.

Opublikowano dn. 19.09.2022 r.

BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027

ETAP DIAGNOSTYCZNY

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania (LGD) obejmuje gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Prażmów, Tarczyn. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD.

LGD „Perły Mazowsza” przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.09.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Perły Mazowsza”, adres: Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111), 05-555 Tarczyn. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.        

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY – KLIKNIJ TUTAJ

Opublikowano dn. 13.09.2022 r.


Konsultację społeczne

W zakładce: Przygotowanie LSR na lata 2023-2027 -> Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań, został zamieszczony harmonogram konsultacji ze społecznością lokalną obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, w proces przygotowania i tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania na lata 2023-2027.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Opublikowano dn. 01.09.2022 r.

Plan włączenia społeczności wraz z opisem przygotowania LSR

W zakładce: Przygotowanie LSR na lata 2023-2027 -> Plan włączenia społeczności wraz z opisem przygotowania LSR, został zamieszczony opis włączenia społeczności lokalnej obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, w proces przygotowania i tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność Obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalnej Grupy Działania na lata 2023-2027.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem.

Opublikowano dn. 17.08.2022 r.

Dofinansowanie na wsparcie przygotowawcze przyznane dla LGD Perły Mazowsza

Z radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania w dniu 07 lipca 2022r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisała umowę na wsparcie przygotowawcze w kwocie 74 000,00 zł.

Dofinansowanie przyznano na opracowanie i przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, która obejmować będzie zakres działań LGD na rzecz samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacji pozarządowych i ogółu aktywizacji i rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Wsparcie to, realizowane będzie w ramach inicjatywy Leader dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 II nabór wniosków o przyznanie pomocy.

Opublikowano dn. 08.07.2022r.