Procedury oceny i wyboru operacji

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Załączniki:
Załącznik nr 1 Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Załącznik nr 2 Karta zgodności operacji z LSR
Załącznik nr 3 Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji