O nas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmin Tarczyn, Prażmów-LGD (obecnie Stowarzyszenie Perły Mazowsza-LGD) podpisują umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem i Członkiem Zarządu Województwa Piotrem Szprendałowiczem (02.06.2009r.)

Cele

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu:

  1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
  2. aktywizowanie ludności wiejskiej;
  3. realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD).
  4. przeprowadzanie działań wpływających na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także na aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Dotacja

Powołana z inicjatywy burmistrza Tarczyna Barbary Galicz LGD pozyskała 2,8 mln zł unijnej dotacji. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę Lokalnych Grup Działania (LGD), które otrzymają środki finansowe na realizację przygotowanych wcześniej Lokalnych Strategii Rozwoju

– To duży sukces wszystkich, którzy zaangażowali się w proces tworzenia naszego Stowarzyszenia, przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz umiejętne wypełnienie wniosku aplikacyjnego i opracowanie kilkudziesięciu załączników niezbędnych do uzyskania dofinansowania – podkreśla Barbara Galicz, która od początku koordynowała wszystkie wymienione działania.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania powstało 9 marca 2010r., po rozszerzeniu składu Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania o gminę Góra Kalwaria i reprezentujące ją osoby. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Tarczyn, Prażmów – Lokalna Grupa Działania zostało powołane uchwałą zebrania założycielskiego członków grupy, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2008 roku. Z inicjatywą założenia LGD wystąpiła burmistrz Tarczyna Barbara Galicz. Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000317853. LGD mająca siedzibę w Tarczynie pozyskała w 2009r. 2,8 mln zł unijnej dotacji.

W lutym 2011r. do LGD dołączyła gmina Konstancin-Jeziorna. Dzięki temu co najmniej do 2014r. na obszarze gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna realizowane będą projekty mające na celu odnowę i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tzw. małe projekty. Wszystko to ma koordynować LGD w Tarczynie. Stowarzyszenie Perły Mazowsza, celem wdrażania różnych projektów w ramach wymienionych wyżej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejkskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), ma m.in. za zadanie przyjmować i oceniać wnioski o dotacje składanie do LGD przez różne podmioty (bądź osoby fizyczne) z terenu gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna. Wskutek tego region uzyska z pewnością istotne wsparcie finansowe. Stowarzyszenie otrzyma także pieniądze na swoje wydatki organizacyjno-administracyjne. Co więcej, przewidziane jest również wdrażanie projektów współpracy.

Leader, będący jedną z części unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju tychże obszarów, realizowanym przez lokalne grupy działania. Polega na opracowaniu przez miejscową społeczność Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących m.in. zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Osoby te tworzą partnerstwo zwane Lokalną Grupą Działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.

Lokalizacja

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gminy Tarczyn (włączając miasto Tarczyn) gminy Prażmów, gminy Góra Kalwaria oraz gminy Konstancin-Jeziorna, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.