Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z LGD Perły Mazowsza podpisana.

W dniu 17 maja 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisał z 29 mazowieckimi lokalnymi grupami działania umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do lokalnych grup działania trafią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020). Wysokość środków przypadających na poszczególne LGD zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar LSR.

Ogółem do mazowieckich LGD trafi 319 972 500 zł.

Zawarcie umów ramowych umożliwi lokalnym grupom działania ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy.

W nowym okresie programowania LGD swoim działaniem obejmą obszar 241 gmin, obszar zamieszkiwany jest przez 2 112 796 mieszkańców. Dzięki środkom, które otrzymają LGD, wnioskodawcy z ich obszaru będą mogli otrzymać dofinansowanie m.in. na:

– rozwój przedsiębiorczości, w tym podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

– wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na terenach wiejskich w zakresie świadczenia usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych oraz w ramach krótkich łańcuchów dostaw,

– zachowanie dziedzictwa lokalnego,

– budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

– budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych i powiatowych prowadzących do obiektów użyteczności publicznej,

– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W TWORZENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PEŁY MAZOWSZA

Lokalna Strategia Rozwoju stowarzyszenia „Perły Mazowsza” Lokalna Grupa Działania powstała w zgodzie z wytycznymi RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) oraz przy użyciu metod partycypacyjnych (5).

Lokalna Grupa Działania sama tworzyła LSR. Nad merytoryczny charakterem Strategii czuwał zespół ekspertów LGD w skład którego wchodziły dwie osoby z biura LGD, trzy z Zarządu LGD i pięć z Rady LGD.

http://lgd-tp.pl/wp-content/uploads/2016/02/PLAN-WŁĄCZENIA-SPOŁECZNOŚCI-LOKALNEJ.docx

Zgłaszaj, głosuj i wygrywaj nagrody!

pmStowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania oraz gminy powiatu piaseczyńskiego zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie „Perły Mazowsza 2015”.

Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie: najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych w regionie oraz najpopularniejszych wydarzeń promocyjnych – przy aktywnym udziale mieszkańców poszczególnych gmin.

W konkursie mogą brać udział podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym, organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby prywatne, które do dnia 23 grudnia br. wypełnią formularz lub ankietę dostępną na stronie www.przegladpiaseczynski.pl. Czytaj więcej “Zgłaszaj, głosuj i wygrywaj nagrody!”

Perły Mazowsza 2015

12295245_900463150045766_808630931792961012_nStowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa działania we współpracy z gminami powiatu piaseczyńskiego zapraszają do udziały w plebiscycie. Jeśli uważacie, że w waszej okolicy udało się zorganizować fantastyczne wydarzenie, które zasługuje na wyróżnienie zgłoście je. Link do zgłoszenia znajdziecie na stronie: Przegląd Piaseczyński. Szczegóły na drugiej stronie 81 wydania przeglądu.