Ogłoszenie promujące i informujące o bieżącej działalność LGD Perły Mazowsza

LOGO2

OGŁOSZENIE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 

W roku 2019, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, planuje przeprowadzić nabory wniosków na następujące zakresy tematyczne:

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD.

1.2.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: budowa, remont połączony z modernizacją w tym doposażenie placów zabaw.

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej .

1.4.1 Modernizacja w tym wyposażenie świetlic wiejskich .

1.4.2 Rozwój obiektów sportowo rekreacyjnych .

2.1.1 Promocja lokalnych produktów turystycznych lub walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru.

2.3.1 Rozwój obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych, edukacyjnych i ścieżek rowerowych .

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD .

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD .

 

Ponadto w planach jest przeprowadzenie 8 spotkań szkoleniowo-informacyjnych, dotyczących zasad przyznawania pomocy, kryteria oceny wniosków, etapy oceny wniosków.

Cztery spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, dotyczące proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wypracowanie wniosków i proponowanych usprawnień, które w znacznym stopniu poprawią komunikacje miedzy biurem LGD a mieszkańcami.

Dystrybucja biuletynu, przewodnika i ulotek, informujących o bieżącej działalności LGD i harmonogramie naborów wniosków.

Zorganizowanie Kongresu Lokalnej Przedsiębiorczości, na którym zaprezentowane zostaną produkty lokalne, pochodzące od lokalnych producentów oraz pomoże nawiązać współpracę przedsiębiorcą.

 

12

Masz pomysł na biznes?

                                                                                             Chcesz rozwinąć działalność?

U nas znajdziesz na to środki unijne!

KWOTA WSPARCIA :     do 70 000 zł bezzwrotnej pomocy dla jednego beneficjenta.

POZIOM DOFNANSOWANIA:

 • 100% refundacji kosztów – podmiot podejmujący działalność gospodarczą, tworzący nowe miejsca pracy, w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych
 • 70% refundacji kosztów  –         na rozwój, dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą
 • 63,63% refundacji kosztów – jednostki samorządu terytorialnego

 

* Grupy defaworyzowane to: osoby bezrobotne do 25 roku życia; osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia; kobiety wracające na rynek pracy; długotrwale bezrobotni (powyżej 24 miesięcy).

Jesteś zainteresowany?

Przyjdź już dziś, zadzwoń lub napisz i umów się na bezpłatną konsultację!

 

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

ul. Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)

05-555     Tarczyn

 Godziny pracy:

Pon.-Pt. godz. 8.00-16.00

tel. 22 727-81-16

fax 22 715-79-55

e-mail: lgd@vp.pl

Kierownik Biura LGD tel: 505-169-055

www.lgd-tp.pl

Znajdziesz nas również na facebooku

LOGO2

Dyżury specjalisty ds. naborów

Spotkania informacyjne w siedzibie biura LGD

Pracownicy biura LGD przedstawią:

 • plany LGD na lata 2016 – 2023;
 • informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania biznesplanu i wniosku o przyznanie pomocy;
 • procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny;
 • warunki jakie należy spełnić aby poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie pomocy;
 • etapy przeprowadzenia naboru i jego oceny;
 • harmonogram planowanych naborów wniosków.

 

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania.

Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)

05-555 Tarczyn

tel. 22 727-81-16

e-mail: lgd@vp.pl

Dyżur specjalisty ds. naborów LGD

wtorek 08.01.2019r.      9:00 – 13:00

środa    09.01.2019r.      9:00 – 13:00
 

ZAPRASZAMY!

Konsultacje on-line

—— Konsultacje on-line – —
za pomocą czatu na portalu Facebook Perły Mazowsza LGD
za pomocą komunikatora Skype: konto marcin kilian lub Perły Mazowsza
tel. 22 727-81-16; 505 169 055.
W czasie tych konsultacji pracownicy biura przedstawią plan działań LGD na lata 2016 – 2023 informacji o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dyżur :

Poniedziałek 07.01.2019r. 8:00 – 10:00

Wtorek 08.01.2019r.    8:00 – 10:00

Środa 09.01.2019r.   8:00 – 10:00

OGŁASZAMY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – Kierownik Biura LGD Perły Mazowsza –1 etat

LOGO2

Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
Kierownik Biura LGD –1 etat

Wymagania niezbędne:
1.  wykształcenie wyższe magisterskie,
2. staż pracy minimum 5 lat,
3. doświadczenie w co najmniej 2-letnim kierowaniu zespołem,
4. znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE,
5. umiejętność obsługi komputera,
6. bardzo dobra znajomość zasad podejścia LEADER,
7. znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu,
8.doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE, znajomość jednego z oficjalnych języków UE, prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane wobec kandydata:

 1. doświadczenie w planowaniu lub realizacji projektów infrastrukturalnych,
 2. umiejętność oceny planowanych inwestycji pod względem ekonomicznym,
 3. doświadczenie w aktywizowaniu mieszkańców wsi,
 4. doświadczenie w koordynacji projektów o charakterze podobnym do operacji objętych wsparciem w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
 5. znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020)
 6. znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 7. znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 8. znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Mazowsza.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. koordynowanie pracy Biura LGD,
 2. nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
 3. zapewnienie wysokiej jakości obsługi beneficjentów,
 4. nadzór nad realizacją budżetu LGD,
 5. nadzór nad realizacją LSR,
 6. doradztwo dla mieszkańców i potencjalnych beneficjentów nt. funkcjonowania LGD oraz możliwości dofinansowania operacji w ramach PROW
 7. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów spójnych z LSR,
 8. nadzór nad obsługą wniosków,
 9. nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,
 10. realizacja i nadzór nad procesem ewaluacji realizowanej LSR
 11. nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń,
 12. nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,
 13. organizowanie i realizacja współpracy z JST oraz organizacjami pozarządowymi z obszaru LGD,
 14. współpraca z przedstawicielami defaworyzowanych grup społecznych z obszaru LGD,
 15. współpraca z przedsiębiorstwami na rzecz rozwoju gospodarczego LGD oraz wsparcia i pomocy defaworyzowanych grup społecznych obszaru LGD,
 16. organizacja przedsięwzięć związanych z animacją społeczną, organizacją wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowych dotyczących aktywizacji i integracji społecznej obszaru LGD,
 17. nadzór nad  przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań,
 18. zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy Biurem i władzami LGD,
 19. realizowanie innych zadań zleconych przez Zarząd LGD.
 20. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,
 21. zgłaszanie Przewodniczącemu Rady potrzeby zwołania Zebrania Rady,
 22. realizacja zadań określonych przez Zarząd,
 23. prowadzenie spraw kadrowych,
 24. gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
 25. prowadzenie działalności wydawniczej,
 26. wydawanie wewnętrznych  materiałów  informacyjnych i problemowych,
 27. ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,
 28. przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków i zebranie Zarządu Stowarzyszenia,
 29. opracowywanie projektów zmian w wewnętrznych aktach prawnych Stowarzyszenia,
 30. obsługa Walnego Zebrania Członków,
 31. prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków i Zarządu,
 32. sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom,
 33. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 34. obsługa Zarządu,
 35. prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu,
 36. opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 37. prowadzenie korespondencji Stowarzyszenia,
 38. udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 39. utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Stowarzyszenia,
 40. prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia,
 41. sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy.

 

Kierownik Biura jest upoważniony do:

 1. podpisywania bieżącej korespondencji, nie zastrzeżonej dla innych organów Stowarzyszenia,
 2. dokonywania samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 5 000 PLN,
 3. kierowania pracą i nadzoru nad pracownikami Biura,
 4. podpisywanie dokumentów o charakterze finansowo – rozliczeniowym (łącznie z księgowym Biura), w zakresie określonym w pkt. 2,
 5. koordynowania funkcjonowaniem zespołów problemowych,
 6. podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów

Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
d) świadectwa pracy (kserokopie)
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie w siedzibie Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111, 05-555 Tarczyn, w terminie do dnia 10.01.2019r. (liczy się data wpływu) z dopiskiem: „Nabór na Kierownika Biura LGD”.

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.
Kontakt i szczegółowe informacje: tel. 505 169 055

 

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 14 dni od terminu ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej, zaś wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.lgd-tp.pl.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji; w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja

Szanowni państwo, uprzejmie informujemy, iż dnia 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek), biuro LGD Perły Mazowsza, czynne będzie do godziny 12:00.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.