spotkania informacyjne

13 września 2016 r. GODZ 11.00
20 września 2016 r. GODZ 11.00
26 września 2016 r. GODZ 11.00
28 września 2016 r. GODZ 11.00
30 września 2016 r. GODZ 11.00
Biuro LGD Perły Mazowsza ul. STĘPKOWSKIEGO 17 LOK. 111
Zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące:
-planów LGD PERLY MAZOWSZA na lata 2016- 2023.
– zasad składania wniosków w ramach naborów LGD PERŁY MAZOWSZA.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

30.08.2016 –
Na podstawie: umowy o warunkach i sposobie  realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 r par 5 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności art. 19 Zarząd Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zwróciło się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. B rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Zakres tematyczny operacji na rok 2016 to:

  1. Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD – limit środków 120000 PLN
  2. Budowa, modernizacja i remont placów zabaw – limit środków 180000 PLN
  3. Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej – limit środków 600000 PLN
  4. Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD – limit środków 140000 PLN
  5. Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD – limit środków 280000 PLN

Ogłoszenie dokładnego terminu naboru wniosków niebawem.

SPOTKANIE SZKOLENIOWO INFORMACYJNE

Spotkanie szkoleniowo informacyjne dotyczące nadchodzących naborów wniosków odbędzie się
12 września 2016 r o godz 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Górze Kalwarii,
06 września 2016 r o godz 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Prażmowie.
13 września 2016 r o godz 14:00 w sali 106 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie.
15 września 2016 r o godz 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gmin Konstancin Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1
Szkolenie dotyczyć będzie:
  • terminów i miejsca składania wniosków
  • omówienia dokumentacji konkursowej
  • warunków wsparcia w ramach ogłoszonego naboru
  • kryteriów dostępu .

KARTA OCENY OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA NABORÓW W LGD PERŁY MAZOWSZA

Kryteria1-1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD
Kryteria1-2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.
Kryteria1-3  Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.
Kryteria1-4 Podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-sportowej obszaru LGD.
Kryteria2-1 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
Kryteria2-2  Kształtowanie i wzbogacanie oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
Kryteria2-3 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.
Kryteria2-4 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego  i odnowa miejsc pamięci.
Kryteria3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza,  przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.
Kryteria3.2  Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców obszarów wiejskich LGD
Kryteria3.3  Wzmocnienie gospodarki lokalnej opartej na produkcie lokalnym przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań
Kryteria3.4  Promocja lokalnej przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

FORMULARZE NABORU WNIOSKÓW

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR, udostępniamy dokumenty niezbędne do uruchomienia naborów wniosków o udzielenie wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym.

Wzory ww. formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 oraz art. 37 ust. 2 powyżej wskazanej ustawy uzyskały akceptację MRiRW.

http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html

http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html