Spotkania szkoleniowo informacyjne w siedzibie biura LGD

Spotkania szkoleniowo informacyjne w siedzibie biura LGD
Pracownicy biura LGD przedstawią:
– plany LGD na lata 2016 – 2023
– informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania biznes planu i wniosku o dofinansowanie;
– procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny.
Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania
ul. Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)
05-555 Tarczyn
tel. 22 727-81-16
e-mail: lgd@vp.pl
Dyżur specjalisty ds. naborów LGD
poniedziałek 29.05.2017 11:00 -13:00
wtorek 30.05.2017 11:00 -13:00
środa 31.05.2017 11:00 -13:00
ZAPRASZAMY

Konsultacje on-line

—— Konsultacje on-line – —
za pomocą czatu na portalu Facebook Perły Mazowsza LGD
za pomocą komunikatora Skype: konto marcin kilian lub Perły Mazowsza
tel. 22 727-81-16; 505 169 055.
W czasie tych konsultacji pracownicy biura przedstawią plan działań LGD na lata 2016 – 2023 informacji o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dyżur specjalisty ds. naborów LGD
poniedziałek 29.05.2017 9:00 – 11:00
wtorek 30.05.2017 9:00 – 11:00
środa 31.05.2017 9:00 – 11:00
ZAPRASZAMY

—— Konsultacje on-line – —

—— Konsultacje on-line – —
za pomocą czatu na portalu Facebook Perly Mazowsza LGD
za pomocą komunikatora Skype: konto marcin kilian lub Perły Mazowsza
tel. 22 727-81-16; 505 169 055.
W czasie tych konsultacji pracownicy biura przedstawią plan działań LGD na lata 2016 – 2023 informacji o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dyżur specjalisty ds. naborów LGD
poniedziałek 15.05.2017 9:00 – 11:00
wtorek 16.05.2017 9:00 – 11:00
środa 17.05.2017 9:00 – 11:00
ZAPRASZAMY

Spotkania szkoleniowo informacyjne w siedzibie biura LGD

Spotkania szkoleniowo informacyjne w siedzibie biura LGD
Pracownicy biura LGD przedstawią:
– plany LGD na lata 2016 – 2023
– informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania biznes planu i wniosku o dofinansowanie;
– procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny.
Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania
ul. Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)
05-555 Tarczyn
tel. 22 727-81-16
e-mail: lgd@vp.pl
Dyżur specjalisty ds. naborów LGD
poniedziałek 15.05.2017 11:00 -13:00
wtorek 16.05.2017 11:00 -13:00
środa 17.05.2017 11:00 -13:00
ZAPRASZAMY

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Specjalista ds. organizacji naborów, promocji i informacji –1 etat

STOWARZYSZENIE PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
20170316_090822
W Biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania
1) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
c) biegła obsługa komputera i Internetu;
d) znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich;
e) doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów;
f) znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE;
g) prawo jazdy kat. B;
h) doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;
i) staż pracy min. 3 lata;
j) zdolności komunikacyjne;
k) znajomość Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;
l) znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020)
m) znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
n) znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
o) znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Mazowsza.
2) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) promocja i informowanie na temat realizowanych naborów wniosków oraz o działalności Stowarzyszenia;
b) nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej;
c) nadzór nad realizacją strategii promocyjnej dotyczącej organizacji naborów,
d) przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat naborów,
e) współpraca z mediami,
f) prowadzenie promocji Stowarzyszenia,
g) organizowanie spotkań i konferencji w tym spotkań informacyjnych dotyczących naborów,
h) redagowanie notatek prasowych, biuletynu informacyjnego LGD nt. naborów,
i) zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących naborów,
j) redagowanie strony internetowej Stowarzyszenia,
k) bieżące informowanie potencjalnych beneficjentów o realizacji LSR, naborach, zasadach naborów, zasadach oceny operacji,
l) obsługa klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i składanych postulatów przez mieszkańców dotyczące wdrażania LSR.
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
d) świadectwa pracy (kserokopie)
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie w siedzibie Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111, 05-555 Tarczyn, w terminie do dnia 12.04.2017r. (liczy się data wpływu) z dopiskiem: „Nabór na Specjalistę ds. organizacji naborów, promocji i informacji” lub w formie on-line e-mail lgd@vp.pl .Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.
Kontakt i szczegółowe informacje: tel 22 727 81 16
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji; w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.