TERMIN NABORU WNIOSKÓW

30.08.2016 –
Na podstawie: umowy o warunkach i sposobie  realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 r par 5 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności art. 19 Zarząd Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zwróciło się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. B rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD na termin 03 – 21 października 2016 r.

Zakres tematyczny operacji to:

 1. Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD – limit środków 120000 PLN
 2. Budowa, modernizacja i remont placów zabaw – limit środków 180000 PLN
 3. Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej – limit środków 600000 PLN
 4. Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich – limit środków 240000 PLN
 5. Promocja lokalnych produktów turystycznych – limit środków 60000 PLN
 6. Wspieranie nowych ofert turystycznych – limit środków 210000 PLN
 7. Wspieranie działalności agroturystycznej – limit środków 140000 PLN
 8. Rewitalizacja i tworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej – limit środków 300000 PLN
 9. Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD – limit środków 140000 PLN
 10. Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD – limit środków 280000 PLN
 11. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego – limit środków 140000 PLN
 12. Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego – limit środków 140000 PLN

SPOTKANIE SZKOLENIOWO INFORMACYJNE

Spotkanie szkoleniowo informacyjne dotyczące nadchodzących naborów wniosków odbędzie się
12 września 2016 r o godz 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Górze Kalwarii,
06 września 2016 r o godz 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Prażmowie.
13 września 2016 r o godz 14:00 w sali 106 Gminnego Ośrodka Kultury.
Szkolenie dotyczyć będzie:
 • terminów i miejsca składania wniosków
 • omówienia dokumentacji konkursowej
 • warunków wsparcia w ramach ogłoszonego naboru
 • kryteriów dostępu .

KARTA OCENY OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA NABORÓW W LGD PERŁY MAZOWSZA

Kryteria1-1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD
Kryteria1-2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.
Kryteria1-3  Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.
Kryteria1-4 Podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-sportowej obszaru LGD.
Kryteria2-1 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
Kryteria2-2  Kształtowanie i wzbogacanie oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
Kryteria2-3 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.
Kryteria2-4 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego  i odnowa miejsc pamięci.
Kryteria3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza,  przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.
Kryteria3.2  Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców obszarów wiejskich LGD
Kryteria3.3  Wzmocnienie gospodarki lokalnej opartej na produkcie lokalnym przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań
Kryteria3.4  Promocja lokalnej przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

FORMULARZE NABORU WNIOSKÓW

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR, udostępniamy dokumenty niezbędne do uruchomienia naborów wniosków o udzielenie wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym.

Wzory ww. formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 oraz art. 37 ust. 2 powyżej wskazanej ustawy uzyskały akceptację MRiRW.

http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html

http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z LGD Perły Mazowsza podpisana.

W dniu 17 maja 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisał z 29 mazowieckimi lokalnymi grupami działania umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do lokalnych grup działania trafią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020). Wysokość środków przypadających na poszczególne LGD zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar LSR.

Ogółem do mazowieckich LGD trafi 319 972 500 zł.

Zawarcie umów ramowych umożliwi lokalnym grupom działania ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy.

W nowym okresie programowania LGD swoim działaniem obejmą obszar 241 gmin, obszar zamieszkiwany jest przez 2 112 796 mieszkańców. Dzięki środkom, które otrzymają LGD, wnioskodawcy z ich obszaru będą mogli otrzymać dofinansowanie m.in. na:

– rozwój przedsiębiorczości, w tym podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

– wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na terenach wiejskich w zakresie świadczenia usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych oraz w ramach krótkich łańcuchów dostaw,

– zachowanie dziedzictwa lokalnego,

– budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

– budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych i powiatowych prowadzących do obiektów użyteczności publicznej,

– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.