Spotkania szkoleniowo informacyjn

Spotkania szkoleniowo informacyjne w siedzibie biura LGD
Pracownicy biura LGD przedstawią:
– plany LGD na lata 2016 – 2023
– informacje o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania biznes planu i wniosku o dofinansowanie;
– procedury organizacji naborów wniosków oraz kryteria ich oceny.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania
ul. Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111)
05-555 Tarczyn

tel. 22 727-81-16
e-mail: lgd@vp.pl

Terminy spotkań:
27 03 2017 godz . 11:00
28 03 2017 godz . 11:00
29 03 2017 godz . 11:00

Konsultacje on-line

—— Konsultacje on-line – —
za pomocą czatu na portalu Facebook Perly Mazowsza LGD
za pomocą komunikatora Skype: konto Perły Mazowsza lub marcin kilian
tel. 22 727-81-16; 505 169 055.
W czasie tych konsultacji pracownicy biura przedstawią plan działań LGD na lata 2016 – 2023 informacji o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dyżur specjalisty ds. naborów LGD
poniedziałek 27.03.2017 9:00 – 11:00
wtorek 28.03.2017 9:00 – 11:00
środa 29.03.2017 9:00 – 11:00

ZAPRASZAMY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

20170316_090822

 

STOWARZYSZENIE PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. organizacji naborów, promocji i informacji –1 etat
W Biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

1) Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 4.  biegła obsługa komputera i Internetu;
 5. znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich;
 6.  doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów;
 7.  znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE;
 8. prawo jazdy kat. B;
 9. doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;
 10. staż pracy min. 3 lata;
 11. zdolności komunikacyjne;
 12. znajomość Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;
 13. znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020)
 14.  znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 15. znajomość Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 16. znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Mazowsza.

2)  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. promocja i informowanie na temat realizowanych naborów wniosków oraz o działalności Stowarzyszenia;
 2. nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej;
 3. nadzór nad realizacją strategii promocyjnej dotyczącej organizacji naborów,
 4. przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat naborów,
 5. współpraca z mediami,
 6. prowadzenie promocji Stowarzyszenia,
 7. organizowanie spotkań i konferencji w tym spotkań informacyjnych dotyczących naborów,
 8. redagowanie notatek prasowych, biuletynu informacyjnego LGD nt. naborów,
 9. zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących naborów,
 10. redagowanie strony internetowej Stowarzyszenia,
 11. bieżące informowanie potencjalnych beneficjentów o realizacji LSR, naborach, zasadach naborów, zasadach oceny operacji,
 12. obsługa klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i składanych postulatów przez mieszkańców dotyczące wdrażania LSR.

4)  Wymagane dokumenty:

 1. a)       życiorys (CV)
 2. b)       list motywacyjny
 3. c)       dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 4. d)       świadectwa pracy (kserokopie)
 5. e)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 6. f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie w siedzibie Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111, 05-555 Tarczyn, w terminie do dnia 27.03.2017r. (liczy się data wpływu) z dopiskiem: „Nabór na Specjalistę ds. organizacji naborów, promocji i informacji” lub w formie on-line e-mail lgd@vp.pl. Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

Kontakt i szczegółowe informacje: tel 22 727 81 16

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji; w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

spotkania informacyjne

 

13 września 2016 r. GODZ 11.00
20 września 2016 r. GODZ 11.00
26 września 2016 r. GODZ 11.00
28 września 2016 r. GODZ 11.00
30 września 2016 r. GODZ 11.00
Biuro LGD Perły Mazowsza ul. STĘPKOWSKIEGO 17 LOK. 111
Zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące:
-planów LGD PERLY MAZOWSZA na lata 2016- 2023.
– zasad składania wniosków w ramach naborów LGD PERŁY MAZOWSZA.

 

Przedstawiamy Państwu warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach zbliżających się naborów wniosków:

Warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w szczególności:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej „umową”;

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez:

 1. a) podejmowanie działalności gospodarczej,
 2. b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności,
 3. c) rozwijanie działalności gospodarczej,

w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

 1. a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu
 2. b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;

4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk

5) zachowania dziedzictwa lokalnego;

6) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

 1. a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 2. b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

–Przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się obszar gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich objęty LSR, z wyłączeniem obszaru miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców.
Liczbę mieszkańców, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

—ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.