Informacja dla Wnioskodawców podejmujących działalność gospodarczą w ramach działania 19.2 (premie) w budynku mieszkalnym / gospodarczym / inwentarskim.

LOGO2
Informujemy osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w związku z podpisaniem „Umowy o przyznanie pomocy” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w budynku mieszkalnym / gospodarczym / inwentarskim o konieczności zbadania, czy podejmowany profil działalności gospodarczej wymaga / nie wymaga decyzji o „zmianie sposobu użytkowania lokalu”.
Załącznikiem koniecznym do „Wniosku o płatność” (WoP) pierwszej transzy jest: „Pozwolenie, zezwolenie lub inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją”, może być decyzja o „Zmianie sposobu użytkowania lokalu”.
Przez zmianę użytkowania lokalu mieszkalnego lub jego części rozumie się podjęcie lub zaniechanie w obiekcie lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno–sanitarne, ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń. (Prawo budowlane, Dziennik Ustaw, rok 2006, nr 156, poz. 1118 Art. 71. 1.)
Jeżeli w posiadanym lokalu zamierzane jest rozpoczęcie działalności gospodarczą należy wystąpić do właściwego Starostwa o „Zgodę na zmianę sposobu użytkowania nieruchomości”. Organ, któremu zgłasza się przystosowanie mieszkania lub domu na potrzeby lokalu użytkowego, w każdym przypadku indywidualnie ocenia zmiany użytkowania lokalu.
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:
 1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z  oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi
 3. oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 (tj. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
 4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 6. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
    W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
Zgłoszenia bezwzględnie muszą dokonać, m.in..: gabinety lekarskie, kosmetyczne, fryzjerskie, stomatologiczne, mały sklepik w wydzielonej części domu, czyli wszystkie te rodzaje działalności, które nie mogą być prowadzone bez dokonania stosownych zgłoszeń i uzyskania odpowiednich zezwoleń sanitarnych. Również zatrudnienie jednego pracownika we własnym mieszkaniu czy domu, należy zgłosić w Starostwie.
Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą o profilu usługowym (tłumaczenia, programowanie, prace biurowe itp.) nie wymaga zgłoszenia. Jeżeli jednak przedsiębiorca chce zaliczać w koszty opłaty ponoszone za część mieszkania lub domu przeznaczoną na działalność gospodarczą, to wtedy musi ten fakt zgłosić w urzędzie miejskim czy spółdzielni mieszkaniowej (w zależności od typu własności mieszkania). Jeśli mieszkanie lub dom jest własnościowe, zgłoszenie działalności prowadzonej w domu skutkuje podniesieniem podatku od nieruchomości opłacanego raz w roku, podatek gruntowy pozostaje bez zmian. Jeśli mieszkanie, w którym wydzielamy część do prowadzenia działalności, jest mieszkaniem spółdzielczo–własnościowym, fakt ten powinien być zgłoszony do spółdzielni mieszkaniowej, która zmieni wysokość czynszu na stawkę wyliczaną zgodnie z obowiązującą dla lokali użytkowych będących własnością spółdzielni mieszkaniowej.
https://bramanapodlasie.pl/prow/informacja-dla-wnioskodawcow-podejmujacych-dzialalnosci-gospodarcza-w-ramach-dzialania-19.2-(premie)-w-budynku-mieszkalnym-/-gospodarczym-/-inwentarskim.html
Informacja ze strony LGD Brama na Podlasie.

Czym jest Program LEADER?

sdds

Program Leader istnieje w Unii Europejskiej od 1991 r. Obecnie realizowany jest program Leader , który stanowi kontynuację i rozwinięcie dotychczasowych programów Leader.

Leader  jest inicjatywą wspólnotową, czyli programem bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla współpracujących ze sobą partnerów. Władze lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, osoby chcące otworzyć własną działalność gospodarczą  otrzymują pomoc w związku ze zgłaszanymi przez nie projektami rozwoju obszarów wiejskich. Beneficjentami (odbiorcami) pomocy są przede wszystkim „Lokalne Grupy Działania”, czyli związki partnerów publicznych i prywatnych wspólnie podejmujących innowacyjne działania związane z rozwojem obszaru wiejskiego. LEADER sprzyja lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów, poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyni się do aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk. Obszar działania LGD Perły Mazowsza to gminy: Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna.

Leader  ma na celu:

 • wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich,
 • pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich,
 • poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej lub jej rozwinięcie,
 • współprace lokalnych środowisk.

Dzięki lokalnym inicjatywom na wielu obszarach wiejskich znacznie zmniejszono bezrobocie i doprowadzono do istotnej poprawy warunków życia mieszkańców poprzez wykorzystanie i promowanie lokalnych zasobów.

Dla Programu Leader sformułowano następujące tematy działań:

 1. Jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego, w tym zwiększenie jakości terenów wiejskich oraz ochrona środowiska naturalnego i klimatu.
 2. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.
 3. Tworzenie wartości dodanej produktów lokalnych, w szczególności dzięki wspólnym działaniom, ułatwiającym małym producentom dostęp do rynków.
 4. Wykorzystanie nowych technologii dla zwiększenia konkurencyjności produktów i usług pochodzących z obszaru wiejskiego.

W Polsce, Program Leader , jest realizowany w dwóch schematach.

Schemat I ma na celu utworzenie Lokalnych Grup Działania, analizę obszarów wiejskich pod kątem możliwości rozwojowych i stworzenia na kanwie tej analizy Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach Schematu II, członkowie Lokalnej Grupy Działania, wykorzystując zdobytą wiedzę, dokonują rzeczowej realizacji wcześniej opracowanej Strategii. Działanie to ma na celu promowanie i rozwój obszarów wiejskich, ujętych w wspomnianej strategii.

We wspólnotowej inicjatywie Leader chodzi o to, żeby zmobilizować lokalne społeczności do wspólnego działania na rzecz rozwoju swoich miejscowości, gmin, regionu, szukania nowych własnych dróg rozwoju gospodarczego.

Działanie Programu Leader , ma na celu pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich, w tym projektów o charakterze wielosektorowym (sektor publiczny, gospodarczy i społeczny), uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych oraz popularyzację i rozwój produktów regionalnych.

W ramach programu mogą być refinansowane wydatki na działania informacyjne, szkoleniowe, promocję regionu, przygotowanie ekspertyz i dokumentacji, współpracę pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania itp.

Celem Programu Leader  jest zachęcenie wnioskodawców do wdrożenia zintegrowanych, wysokich jakościowo strategii dla zrównoważonego rozwoju pozwalających na eksperymentowanie z nowymi sposobami:

 • wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • wzmocnienie środowiska geograficznego, w celu tworzenia nowych miejsc pracy,
 • poprawienie zdolności organizacyjnych ich społeczności.

W programie Leader , obowiązują następujące zasady:

 1. Podejście obszarowe (wiąże się z określeniem polityki rozwoju w oparciu o konkretną sytuację danego obszaru oraz jego słabe i mocne strony),
 2. Podejście oddolne ( ma na celu promowani podejmowania decyzji odnośnie do wszystkich aspektów polityki rozwoju, opartego na uczestnictwie szczebla lokalnego),
 3. Podejście partnerskie (Lokalne Grupa Działania jest formą uczestników prywatnych i publicznych, połączonych partnerstwem, która ustala wspólną strategię i lokalny plan działania w zakresie rozwoju obszaru objętego Programem Leader),
 4. Innowacje – inicjatywa Leader kładzie nacisk na działania innowacyjne, takie jak np. działania promujące w nowy sposób lokalne zasoby, działania leżące w interesie rozwoju lokalnego, lecz nie objęte innymi politykami rozwój, działania stanowiące nowe reakcje na słabości i problemy obszarów wiejskich, ale również innowacyjność przejawia się w elementach prezentacji i tworzenia,
 5. Podejście zintegrowane – działania i projekty zawarte w lokalnym planie działania są powiązane i koordynowane jako wspólna całość,
 6. Tworzenie sieci i współpraca między obszarami – poprzez ułatwienie wymiany i rozpowszechniania informacji na temat polityk rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechniania i przekazywania innowacyjnych rozwiązań, sieć Leader zmierza do przełamania izolacji lokalnych grup działania oraz utworzeniu podstawy informacji i analizy działań,
 7. Lokalne finansowanie i zarządzanie – przekazywanie lokalnym grupom działania znacznej części kompetencji decyzyjnych odnośnie finansowania i zarządzania.

Zgodność wniosków z naborem – Artykuł

sdds

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w o-szary wiejskie”. Artykuł współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności operacji, wybiera operacje oraz  ustala kwotę wsparcia.

1 Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

2 Wezwanie, o którym mowa  wydłuża termin o 7 dni.

3 Podmiot ubiegający się o wsparcie, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny

Zgodności operacji z LSR. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

2)  jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym z warunkami, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a, ustawy RLKS.

3) jest zgodna z zakresem tematycznym,

4)  jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013..

Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD: spośród operacji, które są zgodne z LSR;  na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD:

1) przekazuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, pisemną informację o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację.

2) zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu .Informacja zawiera dodatkowo wskazanie ustalonej przez LGD kwoty wsparcia, a w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana – również uzasadnienie wysokości tej kwoty.

Jeżeli operacja:

1) uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, albo

2) nie uzyskała minimalnej liczby punktów, albo

3) w dniu przekazania przez LGD wniosków o udzielenie wsparcia, do zarządu województwa nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków – informacja, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie określonych w art. 22. 6a ustawy RLKS. Informacja, o której mowa w zawiera pouczenie, także w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana. Do pouczenia, stosuje się odpowiednio przepis art. 45 ust. 5 ustawy w zakresie polityki spójności.

W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, LGD przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji. W przypadku gdy w dokumentach zarząd województwa stwierdzi braki lub będzie konieczne uzyskanie wyjaśnień, zarząd województwa wzywa LGD do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień. Usuniecie braków nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku.

Zakres tematyczny nadchodzących naborów wraz z pulą środków:

1.4.1 Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich – 240 000 PLN

2.1.2 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru oddziaływania LSR – 60 000 PLN

2.1.3 Stworzenie internetowej bazy turystycznej terenu LGD – 60 000 PLN

2.2.1 Wspieranie nowych ofert turystycznych – 210 000 PLN

2.2.2 Wspieranie działalności agroturystycznej –140 000 PLN

2.4.1 Rewitalizacja i tworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej    infrastruktury  turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej – 360 000 PLN

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD – 210 000 PLN

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD – 280 000 PLN

3.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom – 370 000 PLN

3.3.3 Staże u przedsiębiorców z branży turystycznej i gastronomicznej oraz w przedsiębiorstwach związanych

z produktem lokalnym – 30 000 PLN

3.3.4 Rozwój rynków zbytu poprzez korzystanie ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości – 60 000 PLN

3.3.5 Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim – 120 000 PLN

3.4.1 Promocja lokalnych produktów rolnych oraz lokalnego rynku pracy – 60 000 PLN

LOGO2

Konsultacje dot. zmiany oceny kryteriów wyboru operacji.

                                                           sdds                                                               

Stowarzyszenie “Perły Mazowsza” – Lokalna Grupa Działania, ogłasza konsultację dotyczące projektu zmian lub nowych kryteriów oceny wyboru operacji.

Od 4 maja 2018 r, dostępna jest analiza zmian kart oceny kryteriów operacji , która została wypracowana na spotkaniach konsultacyjnych. W  związku z tym  serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD “Perły Mazowsza”, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, lokalnych liderów i przedsiębiorców, do zgłaszania indywidualnych uwag odnośnie wypracowanej analizy zmian.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” informuje, że w ramach konsultacji zmian kart kryteriów oceny operacji, każdy zainteresowany może wyrazić swoją opinie i propozycję zmian oceny kryteriów. Konsultacje potrwają 7 dni.

Prosimy o rzetelne podejście do zadania, ponieważ  wnioski z wypracowanej analizy zostaną uwzględnione i zapisane w kartach oceny kryteriów. Opinie i komentarze prosimy składać na adres: lgd@vp.pl  lub składać osobiście w biurze LGD “Perły Mazowsza” (Stępkowskiego 17 lok.111, 05-555 Tarczyn) , a także pod numerami telefonów:                       22 727-81-16  lub 505-169-055.

Propozycję zmian kryteriów oceny poniżej. Zmiany zaznaczono na czerwono.

Kryteria1-1-Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD

Kryteria1-2-Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.

Kryteria1-3-Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.

Kryteria1-4-Podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-sportowej obszaru LGD.

Kryteria2-1-Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej i wypoczynkowej obszaru działalności LGD

Kryteria2-2-Kształtowanie i wzbogacanie oferty turystycznej i wypoczynkowej obszaru działalności LGD

Kryteria2-3-Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.

Kryteria2-4-Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci.

Kryteria 3-1-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.

Kryteria3.2-Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców obszarów wiejskich LGD

Kryteria3.3-WZMOCNIENIE GOSPODARKI LOKALNEJ OPARTEJ NA PRODUKCIE LOKALNYM PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

Kryteria3.4-Promocja lokalnej przedsiębiorczości i lokalnego rynku prac

Plan działania LGD