UWAGA!!!

Szanowni państwo, uprzejmie informujemy, iż  dzień 30.03.2018r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników biura LGD Perły Mazowsza (dzień wolny za 6.01. br.).

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Kiedy przyznawana jest pomoc na wsparcie operacji? – Artykuł

b
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Artykuł  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kiedy przyznawana jest pomoc na wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?

Pomoc na wsparcie operacji przysługuję na:

1– podnoszenie kompetencji, podejmowanie działalności gospodarczej, jej rozszerzenie, a także tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi,

2– operacje w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji,

Porozumienie, o którym mowa, jest zawierane na czas oznaczony i zawiera postanowienia dotyczącej wspólnej realizacji operacji, w szczególności:1) dane identyfikujące strony porozumienia;2) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji

3) wskazanie strony, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron; 4) budżet operacji uwzględniający wkład finansowy poszczególnych stron.

3– operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz rozwój  ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

4-operacje w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, jest przyznawana jeżeli operacja:

a) służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych;

b) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń,

5– operacje z udziałem lokalnej społeczności, zwaną dalej „operacją własną LGD”, jest przyznawana, jeżeli operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR;

6- budowa i przebudowa publicznych dróg gminnych, które skracają czas dojazdu do budynków użyteczności publicznej.

7- rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 70 tys. złotych na jednego beneficjenta.

Pomoc na operację w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej, jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) ogólne, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również

używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż  8 osób łącznie z kierowcą,

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku

z zatrudnieniem tych pracowników,

9) podatku od towarów i usług (VAT), podatek od wartości dodanej (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

Zakres tematyczny nadchodzących naborów wraz z pulą środków:

1.4.1 Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich – 240 000 PLN

2.1.2 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru oddziaływania LSR –  60 000 PLN

2.1.3 Stworzenie internetowej bazy turystycznej terenu LGD – 60 000 PLN

2.2.1 Wspieranie nowych ofert turystycznych   – 210 000 PLN

2.2.2 Wspieranie działalności agroturystycznej –140 000 PLN

2.4.1 Rewitalizacja i tworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej  – 360 000 PLN

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD – 210 000 PLN

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD  – 280 000 PLN

3.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom – 370 000 PLN

3.3.3 Staże u przedsiębiorców z branży turystycznej i gastronomicznej oraz w przedsiębiorstwach związanych z produktem lokalnym – 30 000 PLN

3.3.4 Rozwój rynków zbytu poprzez korzystanie ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości – 60 000 PLN

3.3.5 Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim  – 120 000 PLN

3.4.1 Promocja lokalnych produktów rolnych oraz lokalnego rynku pracy – 60 000 PLN

 

LOGO2

 

 

 

 

Zasady ubiegania się o pomoc w LGD Perły Mazowsza – Artykuł

b

Zasady ubiegania się o pomoc w LGD Perły Mazowsza              

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Artykuł  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1)osobą fizyczną, jeżeli:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia,
 2. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 3. miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
 4. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.
 5. O pomoc może ubiegać się również gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację.

Ponadto o pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot który:

 1. Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuję działalność jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
 2. W okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w tym zakresie;
 3. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz
 4. zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 5. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej przysługuje jeśli:

1) Podmiot ubiegający się o dofinansowanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność;

2) Operacja zakłada:

 1. Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
 2. utrzymanie miejsc pracy, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3) Podmiotowi ubiegającymi się o jej przyznanie w ostatnich 2 latach nie została dotychczas przyznana pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Zakres tematyczny nadchodzących naborów wraz z pulą środków:

1.4.1 Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich – 240 000 PLN

2.1.2 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru oddziaływania LSR – 60 000 PLN

2.1.3 Stworzenie internetowej bazy turystycznej terenu LGD – 60 000 PLN

2.2.1 Wspieranie nowych ofert turystycznych – 210 000 PLN

2.2.2 Wspieranie działalności agroturystycznej –140 000 PLN

2.4.1 Rewitalizacja i tworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej – 360 000 PLN

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD – 210 000 PLN

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD – 280 000 PLN

3.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom – 370 000 PLN

3.3.3 Staże u przedsiębiorców z branży turystycznej i gastronomicznej oraz w przedsiębiorstwach związanych z produktem lokalnym – 30 000 PLN

3.3.4 Rozwój rynków zbytu poprzez korzystanie ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości – 60 000 PLN

3.3.5 Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim – 120 000 PLN

3.4.1 Promocja lokalnych produktów rolnych oraz lokalnego rynku pracy – 60 000 PLN

Warsztat Refleksyjny LGD “Perły Mazowsza”

 LEADER-logo LOGO2 prow20142020

WARSZTATY REFLEKSYJNE LGD „Perły Mazowsza”

21.02.2018r. godz.9.00 (środa)

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Perły Mazowsza”. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).

 

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 21 lutego 2018 r. (środa), w Urzędzie Miejskim w Tarczynie – Sala Gminnego Ośrodka Kultury nr 106, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

1.Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

2.W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

3.W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

4.W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

5.Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

6.Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

7.Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno- promocyjnych, doradczych)?

8.Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady i Stowarzyszenia ale również będziemy wdzięczni za uczestnictwo naszych wnioskodawców. Zapraszamy przedstawicieli UMWM oraz sąsiednich LGD. Przewidywany czas: 5 godz. (Zakończenie warsztatu około godziny 14:00).

 

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2018 roku.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 lutego 2018 r. mailowo (na adres e-mail: lgd@vp.pl lub mateuszlgdperlymazowsza@gmail.com) lub telefonicznie pod numerami telefonów: 22 727-81-16 oraz 505-169-055.

 

Im bardziej reprezentatywne będzie nasze grono, tym owocniejsze będą wnioski z warsztatów.

Serdecznie Zapraszamy!!!