Kryteria wyboru operacji

Karty oceny wyboru operacji LGD Perły Mazowsza w zakresie realizacji celu szczegółowego:
Kryteria 1.1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD
Kryteria 1.2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.
Kryteria 1.3 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.
Kryteria 2.1 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.
Kryteria 2.2 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci oraz kultywowanie i wzmocnienie tradycji społeczności lokalnej.
Kryteria 3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach.