Aktualności

Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru “LGD Perły Mazowsza” podpisana.

Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania na okres lat 2023-2027 została podpisana.

Dzięki realizacji w kolejnej perspektywie unijnej działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej otrzymamy środki finansowe o wartości min. 2 250 000 euro. Środki te przeznaczone zotaną na realizację LSR m.in w ramach konkursów dedykowanych dla mieszkańców, sektora przedsiębiorczości, samorządów, instytucji kultury czy też organizacji pozarządowych z terenu gmin Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna.

Opublikowano 19-12-2023 r.

——————————————————————————————————————-

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027 !

Szanowni mieszkańcy!!!

Trwają konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD Perły Mazowsza na lata 2023-2027. Nasze Stowarzyszenie opracowuję nową Strategię, która będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów i wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania budżetu UE do roku 2027. Strategia LGD będzie finansowana z Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

W ramach przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie Perły Mazowsza ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące jej kluczowych elementów oraz kształtu. Poniżej zamieszczono wersję LSR którą poddajemy pod proces konsultacji społecznych.

Lokalna Strategi Rozwoju -> LSR

Liczymy na państwa sugestię i uwagi, gdyż środki przeznaczone do wydatkowania na lata 2023 – 2027 mają za zadanie posłużyć lokalnej społeczności obszaru LGD Perły Mazowsza.

Uwagi mogą państwo składać: mailowo, telefonicznie lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupie Działania. Na państwa sugestię czekamy do 31 maja 2023 roku.

lgd@vp.pl
05-555 Tarczyn, ul. J.Stępkowskiego 17/111
22-715-79-54
Opublikowano 23 maja 2023 roku.

Fiszki projektowe nowej perspektywy 2023-2027!

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.

Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

            Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r.w następujących formach:

  1. Drogą elektroniczną na adres e-mail: lgd@vp.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
  2. Drogą korespondencyjną na adres Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, 05-555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17/111, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
  3. Bezpośrednio do Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania,  05-555 Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17/111.w godzinach pracy biura 8-16.

            Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

            Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Prażmów, Tarczyn.

Załącznik do pobrania:

  1. Fiszka projektowa.
  2. Fiszka projektowa – wersja edytowalna

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 22-715-79-54

Opublikowano dn. 11.01.2023 r.

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 31.01.2023 r.

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – Etap planistyczny

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania (LGD) obejmuje gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Prażmów, Tarczyn. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.

Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 04.11.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Perły Mazowsza”, adres: Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111), 05-555 Tarczyn. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.        

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” (LGD) z siedzibą w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok. 111. Numer KRS 0000317853

Z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” można kontaktować się pod nr tel. 22 727-81-16 lub e-mail: lgd@vp.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat przyszłych kierunków rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania LSR. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udział w przedmiotowej ankiecie jest dobrowolny.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie profilowania.

Opublikowano dnia 11.10.2022 r.

Spotkania Konsultacyjne z mieszkańcami obszaru LSR

Za nami spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania na lata 2023-2027. Na podstawie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej ( PS WPR) w dniach 20-21 września 2022 roku, w czterech gminach członkowskich (Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów oraz Tarczyn), omówione zostały zakresy wsparcia beneficjentów, rolników, KGW, jednostek sektora finansów publicznych oraz mieszkańców. Nowy okres będzie skupiał się na działaniach oddolnych, odnawialnych zasobach biologicznych, zielonej gospodarce, agroturystyce, zagrodach edukacyjnych i innych. Dziękujemy uczestnikom za aktywność i zapraszamy na kolejne spotkania.

W toku spotkań wypracowane zostały następujące wnioski:

− niedostatecznie zagospodarowany potencjał kulturowy, przyrodniczy i turystyczny;

− brak lokalnych liderów;

− niedostateczna aktywność społeczna mieszkańców;

− brak wystarczająco rozwiniętej bazy noclegowej;

− braki w infrastrukturze rekreacyjno-wypoczynkowej oraz infrastrukturze służącej rozwojowi kultury;

− zjawisko polaryzacji społecznej na niektórych terenach (głównie Gmina Konstancin-Jeziorna);

− należy pamiętać o zachowaniu równowagi między zabudową i wzrostem liczby mieszkańców a ochroną środowiska, tym bardziej, że ludność napływowa to Ci, którzy wybrali ten obszar m.in. ze względu na czyste środowisko;

− duże walory przyrodnicze i krajobrazowe;

− systematyczny wzrost liczby ludności;

− bogata historia i dziedzictwo kulturowe, w tym cenne zabytki;

− warunki umożliwiające rozwój funkcji osiedleńczej obszaru;

− doświadczenie we współpracy wielosektorowej, w tym w ramach LGD Perły Mazowsza.

Jednocześnie przypominamy o wypełnieniu ankietyAnkieta

Prezentacja ze spotkańPrezentacja

Opublikowano dnia 26.09.2022 roku

Konsultacje społeczne

Szanowni mieszkańcy, informujemy że możecie państwo składać osobiście do biura Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, w godz. 8-16, swoje propozycję dot. kierunków rozwoju naszego LGD oraz propozycji planowanych operacji do realizacji w nadchodzącej perspektywie finansowej PROW 2023-2027.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2016-2021 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na wasze pomysły i propozycję czekamy do 30 września 2022 r.

Opublikowano dnia 19.09.2022 roku

Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania (LGD) obejmuje gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Prażmów, Tarczyn. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD.

LGD „Perły Mazowsza” przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.09.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Perły Mazowsza”, adres: Juliana Stępkowskiego 17 (lokal nr 111), 05-555 Tarczyn. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.        

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY – KLIKNIJ TUTAJ

Opublikowano dnia 13.09.2022 roku

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania rozpoczyna pracę nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna. Strategia będzie obejmowała lata 2023-2027.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” serdecznie zaprasza mieszkańców, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW, samorządu terytorialnego oraz wszystkich zainteresowanych, na spotkania zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD.

Spotkania odbędą się :

  • 20.09.2022 r. – Gmina Konstancin-Jeziorna – ul. Piaseczyńska 77, godz. 10:00, Sala posiedzeń rady miejskiej
  • 20.09.2022 r. – Gmina Góra Kalwaria – ul. 1 Maja 1, godz. 13:00, Sala ślubów w ratuszu miejskim
  • 21.09.2022 r. – Gmina Prażmów – ul. P. Czołchańskiego 1, godz. 10:00, Sala konferencyjna
  • 21.09.2022 r. – Gmina Tarczyn – ul. J. Stępkowskiego 17, godz. 13:00, Sala 106 GOK

W trakcie zebrania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców i licznej reprezentacji podmiotów obszaru. Jednym ze sposobów tego udziału w budowie naszej wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie poglądów na temat problemów obszaru i kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.

Jeżeli chcecie mieć Państwo  wpływ na co zostaną wydane nowe fundusze unijne za pośrednictwem LGD , jakie projekty chcecie z nami realizować, jakie są potrzeby na terenie Waszej Gminy to spotkanie jest właśnie dla Was.

Serdecznie Zapraszamy!!!

Opublikowano dnia 01.09.2022 roku.

Dofinansowanie na wsparcie przygotowawcze przyznane dla LGD Perły Mazowsza

Z radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania w dniu 07 lipca 2022r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisała umowę na wsparcie przygotowawcze w kwocie 74 000,00 zł.

Dofinansowanie przyznano na opracowanie i przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która obejmować będzie zakres działań LGD na rzecz samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacji pozarządowych i ogółu aktywizacji i rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Wsparcie to, realizowane będzie w ramach inicjatywy Leader dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 II nabór wniosków o przyznanie pomocy.

Opublikowano dnia 08.07.2022 roku