Wnioski o dotację

logo_pasek


Wzory dokumentów aplikacyjnych w ramach ubiegania się o przyznanie pomocy – formularze


 

Podmioty, które zainteresowane są złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w pierwszej kolejności powinny uzyskać wpis do ewidencji producentów oraz otrzymać numer identyfikacyjny. Szczegóły dostępne tutaj


 

DANE ARCHIWALNE

 

Nabory wniosków w drugim półroczu 2018 r o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza.- Ogłoszenie

Nabór Pula środków Max. Wartość pomocy
dla beneficjenta
3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów
gospodarczych na terenie LGD
560 000 70 000
3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD
840 000 105 000

Nabory wniosków w pierwszym półroczu 2017 r o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. ogłoszenia

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Nabór Pula środków Max wartość pomocy dla beneficjenta.
Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców  obszaru LGD. 300 000 PLN 60 000 PLN
Budowa, modernizacja i remont placów zabaw. 180 000 PLN 60 000 PLN
Tworzenie miejsc integracji i aktywizacji społecznej. 180 000 PLN. 60 000 PLN
Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej. 114 0000 PLN 190 000 PLN
Budowa lub modernizacja obiektów sportowo rekreacyjnych. 300 000  PLN 60 000 PLN
Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD. 140 000 PLN 70 000 PLN
Promocja lokalnych produktów turystycznych 60 000 PLN 60 000 PLN
Wspieranie budowy nowych i modernizacja istniejących obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych, edukacyjnych i ścieżek rowerowych. 400 000 PLN 80 000 PLN
Rozwój rynków zbytu poprzez korzystanie ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. 60 000 PLN 60 000 PLN
Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego. 140 000 PLN 70 000 PLN
Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego. 140 000 PLN 70 000 PLN

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Harmonogram naborów wniosków LGD Perly Mazowsza

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 rPlanKomunikacji LGD Perły Mazowsza17-III.xlsx

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 r. HarmonogramPlanuKomunikacjiLGD PerlyMazowsza16

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16UMOWA ramowa

ANEKS NR 1 do umowy nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17. 05. 2016 r. aneksnr1 do umowy ramowej

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura wnioskodawcy Plan szkoleń 

UCHWAŁA nr 1/2016 RADY STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Z DNIA 09 CZERWCA 2016r.O WYBORZE operacji, które mają być realizowane w ramach DZIAŁANIA 19.2 Programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-20  uchwala_Kryteria1-1Rady
LOKALNE KRYTERIA NABORÓW W LGD PERŁY MAZOWSZA
Kryteria1-1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD

oglo11

Kryteria1-2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.

oglo12

Kryteria1-3  Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.

oglo13

Kryteria1-4 Podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-sportowej obszaru LGD.

oglo14

Kryteria2-1 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD

oglo21

Kryteria2-2  Kształtowanie i wzbogacanie oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD

oglo22

Kryteria2-3 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.

oglo23

Kryteria2-4 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego  i odnowa miejsc pamięci.

oglo23

Kryteria3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza,  przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.

oglo31

Kryteria3.2  Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców obszarów wiejskich LGD

oglo32

Kryteria3.3  Wzmocnienie gospodarki lokalnej opartej na produkcie lokalnym przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań

oglo33-1

Kryteria3.4  Promocja lokalnej przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

oglo34

Przedstawiamy Państwu warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach zbliżających się naborów wniosków.

ogloszenie-DlaKogopomoc45

ogloszenie-DlaKogopomoc3a

ogloszenie-na co pomoc1c

ogloszenie-DlaKogopomoc2fa

 

19.09.2016

—— Konsultacje on-line – —
za pomocą czatu na portalu Facebook Perly Mazowsza LGD
za pomocą komunikatora Skype: konto marcin kilian lub Perły Mazowsza
tel. 22 727-81-16; 505 169 055.
W czasie tych konsultacji pracownicy biura przedstawią plan działań LGD na lata 2016 – 2023 informacji o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dyżur specjalisty ds. naborów LGD
06.10.2016 9:00 – 11:00
13.10.2016 9:00 – 11:00
20.02.2016 9:00 – 11:00
ZAPRASZAMY

05.09.2016

—— Konsultacje on-line – —
za pomocą czatu na portalu Facebook Perly Mazowsza LGD
za pomocą komunikatora Skype: konto marcin kilian lub Perły Mazowsza
tel. 22 727-81-16; 505 169 055.
W czasie tych konsultacji pracownicy biura przedstawią plan działań LGD na lata 2016 – 2023 informacji o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dyżur specjalisty ds. naborów LGD
13 września 2016 r. GODZ 09.00
20 września 2016 r. GODZ 09.00
26 września 2016 r. GODZ 09.00
28 września 2016 r. GODZ 09.00
30 września 2016 r. GODZ 09.00

24. 08. 2016

—— Konsultacje on-line – —
za pomocą czatu na portalu Facebook Perly Mazowsza LGD
za pomocą komunikatora Skype: konto marcin kilian lub Perły Mazowsza
tel. 22 727-81-16; 505 169 055.
W czasie tych konsultacji pracownicy biura przedstawią plan działań LGD na lata 2016 – 2023 informacji o możliwościach dofinansowania i zasadach opracowywania wniosku o dofinansowanie.
Dyżur specjalisty ds. naborów LGD
29.08.2016 9:00 – 11:00
30.08.2016 9:00 – 11:00
31.08.2016 9:00 – 11:00
ZAPRASZAMY

07.07.2016
Aby złożyć wniosek w ramach naborów LGD Perły Mazowsza, zapoznaj się z:
– Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność obszaru LGD Perły Mazowsza – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR-28VI16
– LOKALNYMI KRYTERIAMI NABORÓW W LGD PERŁY MAZOWSZA
– ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pobierz.
– LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁY MAZOWSZA.

 

30.08.2016 –
Na podstawie: umowy o warunkach i sposobie  realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00029-6933-UM0710026/16 z dnia 17 maja 2016 r par 5 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności art. 19 Zarząd Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zwróciło się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. B rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD na termin: listopad 2016 r.

——

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR, udostępniamy dokumenty niezbędne do uruchomienia naborów wniosków o udzielenie wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym.

Wzory ww. formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 oraz art. 37 ust. 2 powyżej wskazanej ustawy uzyskały akceptację MRiRW. Formularze wniosków.

——-

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność obszaru LGD Perły Mazowsza – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR-28VI16

UCHWAŁA nr 1/2016 RADY STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Z DNIA 09 CZERWCA 2016r.O WYBORZE operacji, które mają być realizowane w ramach DZIAŁANIA 19.2 Programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-20  uchwala_Kryteria1-1Rady
LOKALNE KRYTERIA NABORÓW W LGD PERŁY MAZOWSZA
Kryteria1-1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD
Kryteria1-2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.
Kryteria1-3  Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.
Kryteria1-4 Podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-sportowej obszaru LGD.
Kryteria2-1 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
Kryteria2-2  Kształtowanie i wzbogacanie oferty turystycznej i  wypoczynkowej obszaru działalności LGD
Kryteria2-3 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.
Kryteria2-4 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego  i odnowa miejsc pamięci.
Kryteria3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza,  przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.
Kryteria3.2  Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców obszarów wiejskich LGD
Kryteria3.3  Wzmocnienie gospodarki lokalnej opartej na produkcie lokalnym przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań
Kryteria3.4  Promocja lokalnej przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

——–

Umowa ramowa  –

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁY MAZOWSZA – LSR Perly Mazowsza

Harmonogram naborów wniosków:  LGD Perly Mazowsza Załącznik nr 2 do Umowy ramowej Harmonogram naborów wniosków.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza LGD Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

 Procedury wyboru i oceny operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020. Załącznik nr 1 do Uchwały Operacje Własne

2015 i starsze dokumenty.

Poniżej zostały zamieszczone wzory wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących działań: “Małe projekty”, “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz “Odnowa i rozwój wsi” wraz z niezbędną dokumentacją.

 

Osoby składające wnioski o pomoc muszą mieć numer identyfikacyjny nadany przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wszyscy, którzy nie posiadają ww. numeru, a zamierzają złożyć wniosek o pomoc finansową, muszą udać się do właściwego terytorialnie Biura Powiatowego Agencji:
05-530 Góra Kalwaria, ul. Rybie 8.
Tam należy złożyć poniższy wniosek o numer identyfikacyjny.

 

Wniosek o numer identyfikacyjny nadawany beneficjentowi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zobacz

 

—————————————————————————————


Uwaga!!! Formularze wniosków oraz inne niezbędne dokumenty związane z poniższymi działaniami dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kliknij i pobierz!


Główne warunki przyznawania pomocy finansowej na wszystkie 4 działania w ramach osi 4 Leader (patrz: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju)kliknij i zobacz


I – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)


Informacje o działaniu – kliknij i zobacz

 

II – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informacje o działaniu- kliknij i zobacz

 

III – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje o działaniu – kliknij i zobacz


IV – Odnowa i rozwój wsi

Informacje o działaniu – kliknij i zobacz