Informacja o rozpoczętych konsultacjach społecznych

logo_pasek

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania informuje, że od dnia 24 stycznia 2020 roku, rozpoczyna się proces konsultacji społecznych dotyczący:

– projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Perły Mazowsza”,

– projektu zmian „Kryteriów wyboru i oceny operacji”

Proces konsultacji będzie trwał w terminie 24.01.2020 r. – 14.02.2020 r. w godz. 8:00-16:00

Wnioski, uwagi czy postulaty prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd@vp.pl, pocztą na adres Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, 05 – 555 Tarczyn, ul. Juliana Stępkowskiego 17, lok. 111,
bądź złożyć osobiście.

Zapraszamy Państwa również na spotkanie konsultacyjne, w dniu 7 lutego 2020 r. (piątek), o godz. 14:00, w siedzibie biura LGD, Tarczyn, ul. Juliana Stępkowskiego 17, lok. 111. Podczas spotkania będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD, JST, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, osoby fizyczne, nieaktywne zawodowo oraz przedsiębiorców do zgłaszania uwag i sugestii odnośnie zmian w  Lokalnej Strategii Rozwoju.

plakat_konsultacje

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

logo_pasek

WARSZTAT REFLEKSYJNY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  „Perły Mazowsza”

23.01.2019r. godz.10.00 (czwartek)

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Perły Mazowsza”. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczne 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 23 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie – Sala nr 106, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

1.Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

2.W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

3.W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

4.W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

5.Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

6.Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

7.Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno- promocyjnych, doradczych)?

8.Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia, mieszkańców obszaru LGD, sołtysów, przedsiębiorców a także przedstawicieli UMWM oraz sąsiednich LGD.

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2020 roku.

Im bardziej reprezentatywne będzie nasze grono, tym owocniejsze będą wnioski z warsztatów.

Serdecznie Zapraszamy!!!

Ogłoszenie o bieżącej działalności Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

logo_pasek

OGŁOSZENIE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

W roku 2020, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, planuje przeprowadzić nabory wniosków na następujące zakresy tematyczne:

2.1.1 Rozwój niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej.

2.2.1 Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD .

Ponadto w planach jest przeprowadzenie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, dotyczących zasad przyznawania pomocy, omówienia kryteriów oceny wniosków oraz etapów oceny wniosków, a także przedstawienie zasad prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu. Spotkania jak co roku, zostaną przeprowadzone w każdej z gmin tworzących Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalną Grupę Działania przed naborem wniosków.

Przeprowadzone zostaną spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, dotyczące proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wypracowanie wniosków i proponowanych usprawnień, które w znacznym stopniu poprawią komunikacje między biurem LGD a mieszkańcami.

Dystrybucja biuletynu informującego o bieżącej działalności LGD i harmonogramie naborów wniosków.

Zorganizowanie Gali Lokalnej Przedsiębiorczości, na której wręczone zostaną statuetki w kategorii: perła kultury, perła przedsiębiorczości oraz perła sportu i turystyki. Po gali zaprezentowane zostaną produkty lokalne, pochodzące od lokalnych producentów. Spotkanie ma na celu poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz wymianę poglądów.

W bieżącym roku, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania planuje również realizacje projektu współpracy, pt. „WALK – wspólnie, aktywnie, lokalnie, kulinarnie”, polegającego na wytyczeniu w każdej z gmin tworzących LGD, dwóch pętli do nordic walkingu oraz profesjonalne przeszkolenie z zakresu prawidłowego wykonywania ćwiczeń.

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, otwarte będzie do godziny 12:00.

W dniach 30 – 31 grudnia 2019 r. oraz 8 stycznia 2020 r. w godz. 8-12, biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania będzie zamknięte.

 

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.