Powszechny Spis Rolny – konkurs

Każda gmina województwa mazowieckiego bierze udział w specjalnym konkursie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zwycięzcą konkursu zostanie gmina lub miasto z największym odsetkiem osób, które spisały się samodzielnie przez Internet.

Konkurs trwa od 16 września do 16 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada.

Nagrodą dla zwycięskiej gminy/miasta będzie 50 sztuk zestawów sportowych dla szkół podstawowych oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać! Spełnicie swój obowiązek, a przy okazji Wasze dzieci mają szansę na atrakcyjne zestawy do nauki i sportu!

Powszechny Spis Rolny 2020 – obowiązek każdego rolnika.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego  jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):
– użytkowanie gruntów;

– powierzchnia zasiewów;

– nawożenie;

– zwierzęta gospodarskie;

– ochrona roślin;

– budynki gospodarskie;

– ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

– działalność gospodarcza;

– struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;

– aktywność ekonomiczna;

– chów i hodowla ryb.

Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376  

WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl

Szanowni państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuję kampanie informacyjną pod nazwą “Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Szczegóły na stronie www.polskiebazarek.pl

OGŁOSZENIE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich. Mierzymy się ze strachem o nasze zdrowie i zdrowie naszych bliskich, a także musimy borykać się z wieloma ograniczeniami w życiu codziennym. Ucierpiała nasza gospodarka, a z ogromnymi trudnościami muszą zmagać się przedsiębiorcy w szczególności z branż turystyki, kultury czy gastronomii. Lockdown spowodował, że w tych sektorach przychody spadły nawet o 90%. Obecnie staramy się wracać do normalności, ale poprzedni ład ekonomiczny w dużym stopniu przeminął i trudno prognozować przyszłość. Ucierpiał nie tylko sektor prywatny, ale także jednostki sektora finansów publicznych, które już zauważają zmniejszone wpływy do budżetu.

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu stanu rzeczy i ogłosiliśmy nabory na 6 różnych przedsięwzięć, żeby realnie pomóc podmiotom, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Wnioski można było do nas składać w terminie 25.05-08.06.2020 r. i ogłoszenie naborów w tym terminie okazało się strzałem w dziesiątkę. Pomimo pracy zdalnej, dystansu społecznego, jaki należało zachować, konsultacji i szkoleń tylko w formie on-line złożono do nas aż 30 wniosków, z czego 25 zostało skierowanych do dofinansowania! Rozdysponowaliśmy środki na łączną kwotę 2 340 872,75 zł!

Jest nam bardzo miło, że mamy realny wpływ na poprawę jakości życia na naszym terenie, a nasze nabory cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Ogłoszone przez nas nabory dotyczyły uzyskania pomocy na przedsięwzięcia w zakresie:

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD

– kwota do rozdysponowania:  98 618,98 zł

-wpłynęły dwa wnioski na łączną kwotę 98 617,00 zł

-dwa wnioski zostały wskazane do dofinansowania

1.2.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej

– kwota do rozdysponowania:  198 945,47 zł

-wpłynęły trzy wnioski na łączna kwotę 197 064,27 zł

-trzy wnioski zostało wskazanych do dofinansowania

1.3.1.     Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej

– kwota do rozdysponowania:  581 510,28 zł

-wpłynęły dwa wnioski na łączna kwotę 581 497,72 zł

-dwa wnioski zostały wskazane do dofinansowania

2.1.1.     Rozwój niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

– kwota do rozdysponowania:  450 905,23 zł

-wpłynęły cztery wnioski na łączna kwotę 450 893,75 zł

-cztery wnioski zostały wskazane do dofinansowania

2.2.1.     Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

– kwota do rozdysponowania:  480 000,00 zł

-wpłynęło sześć wniosków na łączna kwotę 452 800,00 zł

-sześć wniosków zostało wskazanych do dofinansowania

3.1.1.     Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD

– kwota do rozdysponowania:  560 000,00 zł

-wpłynęło trzynaście wniosków

-jeden wniosek został wycofany

-osiem wniosków najwyżej punktowanych na łączną kwotę 560 000,00 zł zostało wskazanych do dofinansowania

Mamy nadzieję, że nasi Wnioskodawcy sprawnie podpiszą umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego i z korzyścią dla wszystkich zrealizują swoje projekty.

Ponadto jako Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania w 2020 roku:

  1. Zorganizowaliśmy w lutym konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia proponowanych zmian przez mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania w dokumentacji naborowej. Zmiany te, w głównej mierze dotyczyły kryteriów wyboru i oceny operacji;
  2. Przeprowadziliśmy szereg konsultacji telefonicznych oraz indywidualnych;
  3. Został przeprowadzony warsztat refleksyjny, którego celem była analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Udział w nim, oprócz pracowników biura, wzięli również członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele sektora gospodarczego, samorządowego, rolnicy oraz mieszkańcy obszaru LGD Perły Mazowsza. Warsztat przeprowadzony został przez wyspecjalizowaną osobę. W trakcie warsztatu, w toku dyskusji, wypracowane zostały wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Wszystkie pomysły i wnioski będą sukcesywnie wdrażane;
  4. Zaktualizowana została strona internetowa Stowarzyszenia. Dzięki nowemu, przyjaznemu interfejsowi sprawniej znajdą państwo interesujące Was informacje oraz aktualności;
  5. Zmienił się skład osobowy biura, od marca mamy nowego pracownika na stanowisku specjalisty ds. funduszy unijnych oraz współpracy.

Niestety z powodu pandemii wirusa COVID-19 zmuszeni byliśmy odwołać Galę Przedsiębiorczości Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Obecnie nie jesteśmy w stanie określić kiedy i czy na pewno zostanie przeprowadzona oficjalna ceremonia, natomiast gdy tylko podjęte zostaną decyzje, natychmiast państwa o tym poinformujemy.

Na koniec chcielibyśmy wspomnieć o naszym projekcie współpracy „WALK – wspólnie, aktywnie. lokalnie, kulinarnie”, który realizowany będzie wspólnie z Bielskopodlaską Grupą Działania oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej. Projekt polegać będzie na stworzeniu strony internetowej ale o szczegółach poinformujemy po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.  Zaznaczamy, że warto poczekać na te informacje.

W kolejnych miesiącach w dalszym ciągu prowadzić będziemy doradztwo oraz konsultacje. Będziemy procedować projekt współpracy, monitorować rozwój sytuacji w związku z przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacją naborową oraz wiele innych.