LOGO2

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”). Posługiwanie się terminem RODO jest powszechnie używanym skrótem ww. rozporządzenia. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” w Tarczynie w świetle przepisów prawa jest Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że podejmujemy adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne, aby w sposób rzetelny, legalny i transparentny zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” z siedzibą przy ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok. 111, 05-555 Tarczyn.

Jesteśmy niewielką Fundacją, nie mamy inspektora danych osobowych. Niemniej jednak w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować: lgd@vp.pl

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi kierujemy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

• Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w minimalnym zakresie czyli niezbędnym do realizacji celów i zadań, dla których są zbierane.

• Cele w jakich zbierane są dane osobowe szczegółowo i jasno zostały określone w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

• Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy ich aktualizację.

• Realizujemy przysługujące prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Niemniej jednak ww. prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa.

• Chronimy dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, jak i nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

• Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

• Administrator Danych wdrożył i przestrzega środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Opracowano i wdrożono szereg procedur mających między innymi za zadanie zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych.

• Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone tylko i wyłącznie osoby posiadające do tego odrębne upoważnienie nadane przez Administratora Danych.

• Systemy informatyczne umożliwiają odnotowanie każdej operacji wykonywanej na danych osobowych.

• Stosowane są metody polegające na szyfrowaniu danych ich pseudonimizacji, jak i pełnej anonimizacji danych osobowych. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH zaprzestać przetwarzania Państwa danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Państwa niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń. Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.

• Prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego – mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy prawa.

WAŻNE: Ww. prawa podlegają ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa. Każdorazowo realizacja przysługujących Państwu praw będzie poprzedzona analizą formalnoprawną w tym zakresie.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres:lgd@vp.pl lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” z siedzibą przy ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok.111, 05-555 Tarczyn . Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki.

ZGODA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Jedną z przesłanek, która daje podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych. Dotyczy to sytuacji, w których przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o przepisy prawa, a jest działaniem dobrowolnym Administratora Danych, tzn. nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu. W takich przypadkach jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z danej usługi poprosimy Was o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Waszych danych przed cofnięciem takiej zgody. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych wystarczy złożyć pisemny wniosek w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” z siedzibą w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok. 111 lub wysłać go pocztą na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” w Tarczynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok.111, 05-555 Tarczyn.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie. W każdym przypadku, w którym Administrator Danych udostępnia dane dla podmiotów zewnętrznych w celu realizacji konkretnej usługi zawierana jest każdorazowo szczegółowa umowa powierzenia danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych, a podmiotem przetwarzającym. Taka umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność Administratora Danych jak i podmiotu przetwarzającego. Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom Polityki ochrony danych Administratora Danych.

Informacja dla Wnioskodawców podejmujących działalność gospodarczą w ramach działania 19.2 (premie) w budynku mieszkalnym / gospodarczym / inwentarskim.

LOGO2
Informujemy osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w związku z podpisaniem „Umowy o przyznanie pomocy” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w budynku mieszkalnym / gospodarczym / inwentarskim o konieczności zbadania, czy podejmowany profil działalności gospodarczej wymaga / nie wymaga decyzji o „zmianie sposobu użytkowania lokalu”.
Załącznikiem koniecznym do „Wniosku o płatność” (WoP) pierwszej transzy jest: „Pozwolenie, zezwolenie lub inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją”, może być decyzja o „Zmianie sposobu użytkowania lokalu”.
Przez zmianę użytkowania lokalu mieszkalnego lub jego części rozumie się podjęcie lub zaniechanie w obiekcie lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno–sanitarne, ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń. (Prawo budowlane, Dziennik Ustaw, rok 2006, nr 156, poz. 1118 Art. 71. 1.)
Jeżeli w posiadanym lokalu zamierzane jest rozpoczęcie działalności gospodarczą należy wystąpić do właściwego Starostwa o „Zgodę na zmianę sposobu użytkowania nieruchomości”. Organ, któremu zgłasza się przystosowanie mieszkania lub domu na potrzeby lokalu użytkowego, w każdym przypadku indywidualnie ocenia zmiany użytkowania lokalu.
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:
 1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z  oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi
 3. oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 (tj. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
 4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 6. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
    W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
Zgłoszenia bezwzględnie muszą dokonać, m.in..: gabinety lekarskie, kosmetyczne, fryzjerskie, stomatologiczne, mały sklepik w wydzielonej części domu, czyli wszystkie te rodzaje działalności, które nie mogą być prowadzone bez dokonania stosownych zgłoszeń i uzyskania odpowiednich zezwoleń sanitarnych. Również zatrudnienie jednego pracownika we własnym mieszkaniu czy domu, należy zgłosić w Starostwie.
Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą o profilu usługowym (tłumaczenia, programowanie, prace biurowe itp.) nie wymaga zgłoszenia. Jeżeli jednak przedsiębiorca chce zaliczać w koszty opłaty ponoszone za część mieszkania lub domu przeznaczoną na działalność gospodarczą, to wtedy musi ten fakt zgłosić w urzędzie miejskim czy spółdzielni mieszkaniowej (w zależności od typu własności mieszkania). Jeśli mieszkanie lub dom jest własnościowe, zgłoszenie działalności prowadzonej w domu skutkuje podniesieniem podatku od nieruchomości opłacanego raz w roku, podatek gruntowy pozostaje bez zmian. Jeśli mieszkanie, w którym wydzielamy część do prowadzenia działalności, jest mieszkaniem spółdzielczo–własnościowym, fakt ten powinien być zgłoszony do spółdzielni mieszkaniowej, która zmieni wysokość czynszu na stawkę wyliczaną zgodnie z obowiązującą dla lokali użytkowych będących własnością spółdzielni mieszkaniowej.
https://bramanapodlasie.pl/prow/informacja-dla-wnioskodawcow-podejmujacych-dzialalnosci-gospodarcza-w-ramach-dzialania-19.2-(premie)-w-budynku-mieszkalnym-/-gospodarczym-/-inwentarskim.html
Informacja ze strony LGD Brama na Podlasie.

Czym jest Program LEADER?

sdds

Program Leader istnieje w Unii Europejskiej od 1991 r. Obecnie realizowany jest program Leader , który stanowi kontynuację i rozwinięcie dotychczasowych programów Leader.

Leader  jest inicjatywą wspólnotową, czyli programem bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla współpracujących ze sobą partnerów. Władze lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, osoby chcące otworzyć własną działalność gospodarczą  otrzymują pomoc w związku ze zgłaszanymi przez nie projektami rozwoju obszarów wiejskich. Beneficjentami (odbiorcami) pomocy są przede wszystkim „Lokalne Grupy Działania”, czyli związki partnerów publicznych i prywatnych wspólnie podejmujących innowacyjne działania związane z rozwojem obszaru wiejskiego. LEADER sprzyja lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów, poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyni się do aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk. Obszar działania LGD Perły Mazowsza to gminy: Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna.

Leader  ma na celu:

 • wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich,
 • pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich,
 • poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej lub jej rozwinięcie,
 • współprace lokalnych środowisk.

Dzięki lokalnym inicjatywom na wielu obszarach wiejskich znacznie zmniejszono bezrobocie i doprowadzono do istotnej poprawy warunków życia mieszkańców poprzez wykorzystanie i promowanie lokalnych zasobów.

Dla Programu Leader sformułowano następujące tematy działań:

 1. Jak najlepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego, w tym zwiększenie jakości terenów wiejskich oraz ochrona środowiska naturalnego i klimatu.
 2. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.
 3. Tworzenie wartości dodanej produktów lokalnych, w szczególności dzięki wspólnym działaniom, ułatwiającym małym producentom dostęp do rynków.
 4. Wykorzystanie nowych technologii dla zwiększenia konkurencyjności produktów i usług pochodzących z obszaru wiejskiego.

W Polsce, Program Leader , jest realizowany w dwóch schematach.

Schemat I ma na celu utworzenie Lokalnych Grup Działania, analizę obszarów wiejskich pod kątem możliwości rozwojowych i stworzenia na kanwie tej analizy Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach Schematu II, członkowie Lokalnej Grupy Działania, wykorzystując zdobytą wiedzę, dokonują rzeczowej realizacji wcześniej opracowanej Strategii. Działanie to ma na celu promowanie i rozwój obszarów wiejskich, ujętych w wspomnianej strategii.

We wspólnotowej inicjatywie Leader chodzi o to, żeby zmobilizować lokalne społeczności do wspólnego działania na rzecz rozwoju swoich miejscowości, gmin, regionu, szukania nowych własnych dróg rozwoju gospodarczego.

Działanie Programu Leader , ma na celu pobudzanie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich, w tym projektów o charakterze wielosektorowym (sektor publiczny, gospodarczy i społeczny), uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych oraz popularyzację i rozwój produktów regionalnych.

W ramach programu mogą być refinansowane wydatki na działania informacyjne, szkoleniowe, promocję regionu, przygotowanie ekspertyz i dokumentacji, współpracę pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania itp.

Celem Programu Leader  jest zachęcenie wnioskodawców do wdrożenia zintegrowanych, wysokich jakościowo strategii dla zrównoważonego rozwoju pozwalających na eksperymentowanie z nowymi sposobami:

 • wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • wzmocnienie środowiska geograficznego, w celu tworzenia nowych miejsc pracy,
 • poprawienie zdolności organizacyjnych ich społeczności.

W programie Leader , obowiązują następujące zasady:

 1. Podejście obszarowe (wiąże się z określeniem polityki rozwoju w oparciu o konkretną sytuację danego obszaru oraz jego słabe i mocne strony),
 2. Podejście oddolne ( ma na celu promowani podejmowania decyzji odnośnie do wszystkich aspektów polityki rozwoju, opartego na uczestnictwie szczebla lokalnego),
 3. Podejście partnerskie (Lokalne Grupa Działania jest formą uczestników prywatnych i publicznych, połączonych partnerstwem, która ustala wspólną strategię i lokalny plan działania w zakresie rozwoju obszaru objętego Programem Leader),
 4. Innowacje – inicjatywa Leader kładzie nacisk na działania innowacyjne, takie jak np. działania promujące w nowy sposób lokalne zasoby, działania leżące w interesie rozwoju lokalnego, lecz nie objęte innymi politykami rozwój, działania stanowiące nowe reakcje na słabości i problemy obszarów wiejskich, ale również innowacyjność przejawia się w elementach prezentacji i tworzenia,
 5. Podejście zintegrowane – działania i projekty zawarte w lokalnym planie działania są powiązane i koordynowane jako wspólna całość,
 6. Tworzenie sieci i współpraca między obszarami – poprzez ułatwienie wymiany i rozpowszechniania informacji na temat polityk rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechniania i przekazywania innowacyjnych rozwiązań, sieć Leader zmierza do przełamania izolacji lokalnych grup działania oraz utworzeniu podstawy informacji i analizy działań,
 7. Lokalne finansowanie i zarządzanie – przekazywanie lokalnym grupom działania znacznej części kompetencji decyzyjnych odnośnie finansowania i zarządzania.