Zdobyliśmy grant!!! Przyłączamy się do walki z pandemią koronawirusa!!!

Miło jest nam poinformować, że przyłączyliśmy się do walki z pandemią COVID-19 i wywalczyliśmy grant na zakup maseczek ochronnych dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z gm. Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Tarczyn oraz Prażmów.

Łącznie do wszystkich 23 placówek bezpłatnie trafi prawie 18 000 maseczek, tak żeby dzieci po powrocie do nauki stacjonarnej mogły być bezpieczniejsze.

Grant w wysokości 10 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pozyskaliśmy w ramach naboru ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w obszarze “Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, nazwa zadania: „Ochrona zdrowia i poprawa bezpieczeństwa dzieci z terenu oddziaływania Stowarzyszenia Perły Mazowsza.”

Wyniki V edycji konkursu Perły Mazowsza 2019

Wreszcie poznaliśmy laureatów V edycji konkursu Perły Mazowsza 2019!

W tym roku rzeczywistość pandemiczna zmusiła nas do przesunięcia ogłoszenia wyników, a pierwotnie zaplanowana uroczysta gala wieńcząca konkurs, musiała zostać odwołana.

W ramach naszego plebiscytu uhonorowani zostali:

-najlepiej rozwijający się przedsiębiorcy,

-najciekawsze wydarzenia kulturalne

-wybitni sportowcy i najbardziej interesujące wydarzenia sportowe z gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Tarczyn, Piaseczno, Lesznowola oraz Brwinów.

Wyniki konkursu oraz relacje z części gmin, w których wręczenie nagród już nastąpiło dostępne są poniżej

https://www.perlymazowsza.pl/perly-mazowsza-2019/

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Dotacje na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny

Od 26 października 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu  PROW na lata 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

📌 Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

📌 Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

📌 Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. budowę, rozbudowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.  
‼️ Wszelkie informację uzyskają Państwo w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii ☎️ 800 38 00 84.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków na działanie: “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację typu “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 29.10.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. – nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF).

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:

  1. 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
  2. 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
  3. 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc przyznawana jest:

1) osobie fizycznej, która:

  1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  2. ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy,
  3. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2) beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl. Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy np. osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 10 ust. 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.). Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

‼️ Wszelkie informację uzyskają Państwo w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii ☎️ 800 38 00 84.