Kampania informacyjna dot. obowiązków komunikacyjnych beneficjentów

Szanowni państwo, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji, przedstawia najważniejsze informację dotyczące obowiązku zamieszczenia odpowiednich dokumentów informujących o pozyskanym dofinansowaniu z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) wraz z odnośnikiem do księgi wizualizacji.

Zgodnie z artykułem 50 ustęp 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, obowiązkiem beneficjentów jest poinformowanie i odpowiednie oznaczenie wsparcia finansowego otrzymanego w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2029.

Beneficjenci i podmioty wdrażające instrumenty finansowe podają informację o wsparciu operacji z Funduszy, w tym o zasobach ponownie wykorzystanych zgodnie z art. 62, poprzez:

a) zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej beneficjenta, jeżeli taka strona istnieje, lub na jego stronach mediów społecznościowych, krótkiego – stosownie do poziomu wsparcia – opisu operacji, w tym jej celów i rezultatów, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii;

b) zamieszczenie w widoczny sposób informacji z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Unii w dokumentach i materiałach związanych z komunikacją dotyczących wdrażania operacji, przeznaczonych dla opinii publicznej lub uczestników;

c) umieszczenie trwałych tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych w sposób wyraźnie widoczny dla społeczeństwa, które przedstawiają symbol Unii zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w załączniku IX, niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji operacji obejmujących inwestycje rzeczowe lub zainstalowaniu zakupionego sprzętu, w odniesieniu do:

(i) wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności operacji, których łączny koszt przekracza 500 000 EUR;

(ii) wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA), Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) lub Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW) operacji, których łączny koszt przekracza 100 000 EUR;

d) w przypadku operacji niewchodzących w zakres lit. c) – umieszczenie w miejscu dobrze widocznym dla ogółu co najmniej jednego plakatu o wymiarze minimum A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, na których znajdą się informacje o operacji z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Funduszy; w przypadku gdy beneficjent jest osobą fizyczną, zapewnia on w miarę możliwości dostępność stosownych informacji, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Funduszy, w miejscu widocznym dla ogółu lub za pośrednictwem elektronicznego wyświetlacza.

e) w przypadku operacji o znaczeniu strategicznym i operacji, których łączny koszt przekracza 10 000 000 EUR, zorganizowanie wydarzenia informacyjnego lub działań komunikacyjnych, stosownie do sytuacji, oraz włączenie w te działania Komisji i odpowiedzialnej instytucji zarządzającej w odpowiednim terminie.

Wymóg określony w lit. d) akapitu pierwszego nie ma zastosowania w przypadku gdy beneficjent EFS+ jest osobą fizyczną lub w przypadku operacji wspieranych w ramach celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. m) rozporządzenia w sprawie EFS+.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego lit. c) i d), w przypadku operacji wspieranych z FAMI, FBW i IZGW w dokumencie określającym warunki wsparcia można ustanowić szczególne wymogi dotyczące umieszczania w miejscach publicznych informacji na temat wsparcia z Funduszy, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z art. 69 ust. 5 rozporządzenia 2021/1060.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2022/129 z dnia 21 grudnia 2021 r. beneficjenci interwencji finansowanych z EFRROW potwierdzają otrzymanie wsparcia z PS WPR 2023-2027 poprzez odpowiednie oznaczenie miejsca realizacji: tablice, plakaty, informacje w internecie.

Księga Wizualizacji logo PS WPR 2023-2027 jest opracowaniem zbierającym wszystkie obowiązki beneficjentów wraz z graficznymi przykładami.

Odnośnik do księgi wizualizacji PS WPR -> księga wizualizacji

Zaproszenie na konferencję

Szanowni mieszkańcy,

serdecznie zapraszamy na konferencję otwierającą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, która odbędzie się we wtorek 28 maja 2024 roku, w sali numer 106, Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, początek o godzinie 15:00.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD Perły Mazowsza, w tym także: przedsiębiorców, sołtysów, przedstawicieli KGW, fundacji, stowarzyszeń.

W czasie konferencji omówione zostaną:

•             Obowiązujące zasady otrzymania wsparcia;

•             Obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz unijnego;

•             Zakresy tematyczne naborów;

•             Kryteria wyboru i oceny operacji;

•             Projekty grantowe;

•             Projekty partnerskie;

•             Planowane działania LGD Perły Mazowsza.

Serdecznie zapraszamy!!!

Harmonogram dyżurów

Szanowni państwo, zgodnie z harmonogramem realizacji planu komunikacji z lokalną społecznością na 2024 rok, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania zobligowana jest, do pełnienia dyżurów w biurze oraz on-line. W związku z powyższym, przedstawiamy harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc (maj):

Harmonogram dyżurów w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania – Harmonogram

W celu zapisania się na dyżur on-line, prosimy o kontakt mailowy pod adresem lgd@vp.pl, w zwrotnej wiadomości otrzymają państwo link dostępu do spotkania.

Harmonogram dyżurów on-line – Harmonogram