BEZPŁATNE ZABIEGI STERYLIZACJI,KASTRACJI I CZIPOWANIA PSÓW/KOTÓW

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Nasza Lokalna Grupa Działania, w ramach otwartego konkursu ofert: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” pozyskało prawie 20 000 zł na zadanie pn. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym: zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie im opieki; zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów; edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej i właściwiej opieki nad zwierzętami, konieczność ich kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania i rejestracji psów”

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania finansuje 100% kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji lub czipowania zwierząt przy czym koszt zabiegu obejmuje: 

 1. wizytę kwalifikującą,
 2. procedurę znieczulenia ogólnego,
 3. wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie lub zabiegu czipowania,
 4. zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia  psa/kota z narkozy,
 5. wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą zdjęcie szwów.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania nie będzie finansować:

 1. zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu sterylizacji/kastracji: badania biochemicznego, badania krwi i innych badań dodatkowych w szczególności w przypadku zwierząt starszych oraz gdy lekarz weterynarii stwierdzi konieczność wykonania takiego badania  ze względu na stan zdrowia zwierzęcia, w celu zminimalizowania skutków ryzyka związanego ze znieczuleniem zwierzęcia, odrobaczenia, szczepienia czy też odpchlenia,
 2. narkozy wziewnej, gdy takie będzie zalecenie lekarza weterynarii lub będzie wynikało to z decyzji właściciela zwierzęcia do zastosowania tego rodzaju znieczulenia,
 3. ewentualnego wdrożenia leczenia antybiotykami oraz kontynuacji leczenia lekami przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi po zdjęciu szwów,
 4. dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie szwów) bądź wystąpienia uczulenia na szwy,
 5. utylizacji zwłok w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych podczas zabiegu bądź w trakcie rekonwalescencji,
 6. dodatkowej wizyty pokontrolnej, jeżeli lekarz przeprowadzający zabieg uzna taką wizytę za konieczną,
 7. zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego, ubrania ochronnego lub kołnierza dla zwierzęcia,
 8. dostarczenia zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej.

Regulamin akcji – regulamin

ZAPISY RUSZAJĄ OD 21 LIPCA 2022 R. (CZWARTEK) !!!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 22-715-79-54

Dofinansowanie na wsparcie przygotowawcze przyznane dla LGD Perły Mazowsza

Z radością informujemy, że nasze Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania w dniu 07 lipca 2022r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisała umowę na wsparcie przygotowawcze w kwocie 74 000,00 zł.

Dofinansowanie przyznano na opracowanie i przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która obejmować będzie zakres działań LGD na rzecz samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacji pozarządowych i ogółu aktywizacji i rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Wsparcie to, realizowane będzie w ramach inicjatywy Leader dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 II nabór wniosków o przyznanie pomocy.

Ankieta – poziom satysfakcji mieszkańców

Szanowni Państwo.

Nasze Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, w ramach ewaluacji zewnętrznej, przeprowadza monitoringowe badania ankietowe na temat jakości funkcjonowania biura, całego stowarzyszenia oraz procesu stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin: Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna.

Wyniki ankiet posłużą poprawie funkcjonowania naszej organizacji w nowej perspektywie finansowej, a Państwa odpowiedzi są anonimowe.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, prosimy o kontakt telefoniczny 22-715-79-54 lub mailowy lgd@vp.pl

Ankietę rozpoczynamy, uruchamiając poniższy link

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f7085338&&b=a1b86271b&&c=d837ee94

Z poważaniem,

Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

Zapraszamy do badania!