WALK – wspólnie, aktywnie, lokalnie, kulinarnie

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, wraz z Bialskopodlaską Lokalna Grupą Działania oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej, realizować będzie projekt współpracy pt. “WALK –wspólnie, aktywnie, lokalnie, kulinarnie”. Projekt ten polegać będzie na: szerokiej promocji regionu LGD Perły Mazowsza oraz aktywizacji lokalnej społeczności, poprzez stworzenie strony internetowej oraz informatora eksponujących lokalne produkty, a także zasoby turystyczne, przyrodnicze, kulturowe, oraz historyczne regionu. Powyższe założenie wpisuje się w strategię rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza (LSR). Realizacja projektu promującego w szerokim zakresie atrakcje turystyczne z terenu wszystkich czterech gmin należących do LGD (Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna) oraz wytwórców miejscowych wyrobów przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w regionie oraz sprzedaży lokalnych produktów bezpośrednio od producenta. Wpłynie na lepszy rozwój okolicznych gospodarstw biorących udział w operacji oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszaru. Operacja w sposób zrównoważony przyczyni się do wzrostu atrakcyjności obszaru.

Nasze Stowarzyszenie w ramach projektu współpracy planuje zrealizować działania składające się z następujących etapów:

  • stworzenie serwisu internetowego,
  • wydanie 450 sztuk informatora,
  • zakup jednego komputera,
  • zapłata wynagrodzenia koordynatorowi projektu,
  • dwukrotne zamieszczenie ogłoszenia w prasie w celu promocji operacji.

Treści zawarte na stronie internetowej będą tożsame ze stworzonym w wersji papierowej informatorze, który wspomoże promocję planowanej operacji w podziale na każdą z czterech gmin objętych naszą LSR.

W ramach przedsięwzięcia chcemy stworzyć punkt obsługi klienta operacji W-A-L-K w biurze, w którym nasze Stowarzyszenie prowadzi działałność. Planowany zakup komputera jest związany z myślą o osobach chcących uczestniczyć w naszym projekcie, będących w podeszłym wieku i potrzebujących pomocy od strony technicznej. Chcemy być wsparciem dla tych, którzy nie będą w stanie sami dołączyć do grona podmiotów chcących promować się w naszym serwisie, a które z powodu braku posiadania komputera, nieumiejętności z jego korzystania oraz wynikające z przyczyny niedostępności internetu nie będą w stanie same tego wykonać. Również osoby już biorące udział w naszej operacji oraz chcące zaktualizować proponowaną ofertę mogłyby wykonywać te czynności z naszą pomocą dzięki dostępnemu dla nich komputerowi w naszym punkcie obsługi LGD. Komputer będzie przeznaczony również do przeprowadzania działań administracyjnych, związanych z bieżącą aktualizacją strony internetowej przez okres minimum pięciu lat przez upoważnionego pracownika biura.