Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR

W tworzeniu LSR zapewniony zostanie udział trzech sektorów: publicznego, społecznego oraz gospodarczego, dzięki czemu w okresie wdrażania i realizacji przedsięwzięć w ramach LSR zachowane będzie wielopłaszczyznowe podejście do jej przygotowania. LSR stanowi podstawę działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalną Grupę Działania. Istota LSR polega na wskazaniu celów, kierunków i wizji rozwoju obszaru objętego LSR. Zasadniczym celem pracy nad strategią jest poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków. LGD planuje samodzielnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027. W toku prac zamierza jednak korzystać z pomocy, opinii i porad ekspertów, które mogą podnieść wartość tworzonej strategii. Prowadzenie samodzielnych prac nad tworzeniem nowej strategii, LGD opiera na doświadczeniu swoich członków oraz pracowników biura oraz lokalnej społeczności, wyniesionego z realizacji LSR w latach 2007 – 2013, 2014 – 2020. LSR w swoim założeniu tworzona będzie w zgodzie z wytycznymi RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Pierwszym etapem tworzenia LSR będzie wyznaczenie tzw. Grupy Roboczej. W jej składzie znajdą się interesariusze i przedstawiciele wszystkich podmiotów zainteresowanych tworzeniem LSR.
Jednym z działań LGD będzie diagnoza stanu wyjściowego. Ocena sytuacji wyjściowej w głównej mierze będzie realizowana poprzez zgromadzenie istniejących informacji statystycznych, przegląd zapisów w istniejących dokumentach o charakterze strategicznym. W tworzeniu strategii, LGD ma zamiar w głównej mierze kierować się zasadami partycypacji społecznej. Zainteresowanie obywateli współpracą na rzecz rozwoju lokalnego nie jest na ogół zjawiskiem samoistnym. Aby wywołać zaangażowanie się mieszkańców w sprawy lokalne zamierzamy na wstępie przeprowadzić/doprowadzić do:
• identyfikacji najistotniejszych potrzeb i problemów z jakimi borykają się mieszkańcy;
• poznania preferencji mieszkańców odnośnie sposobów rozwiązania tych problemów i gotowości ich osobistego zaangażowania się w te działania;
• identyfikacji liderów opinii gotowych „zarazić” ideą współdziałania pozostałych mieszkańców oraz grupy, które powinny być zainteresowane w rozwiązaniu problemu;
• włączenia mieszkańców w rozwiązywanie konkretnych problemów lub załatwianie określonych spraw.
Przygotowanie LSR będzie obejmowało również przeprowadzenie konsultacji w formie 4 spotkań – po jednym w każdej gminie – z przedstawicielami społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, na których dokonana zostanie analiza SWOT obszaru LGD, a także celów strategicznych LSR.
Zebrane informacje ze spotkań zamieszczane będą na stronie internetowej do konsultacji. Konsultacje będą się również odbywać w punkcie konsultacyjnym, tj. w Biurze LGD. W ten sposób przygotowana zostanie lokalna strategia rozwoju, która również zostanie zamieszczona na stronie internetowej do konsultacji społecznych. Warto podkreślić, iż w okresie przygotowywania LSR działać będzie biuro LGD, w którym mieszkańcy będą mogli złożyć propozycje dot. kierunków rozwoju Stowarzyszenia oraz propozycje planowanych operacji. Realizacja planu włączenia społeczności współfinansowana zostanie w ramach operacji w zakresie “Wsparcia przygotowawczego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Informacje o planowanych spotkaniach (miejsce i termin) będą zamieszczone co najmniej na tablicach ogłoszeń w gminach, sołectwach, w których będzie spotkanie, na stronie internetowej LGD w ramach pełnego harmonogramu spotkań, podawanych z odpowiednim wyprzedzeniem z wyszczególnieniem daty, miejsca i godziny spotkania. Zaproszenia będą kierowane do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem obecności sołtysów, radnych gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników itd. Będą reprezentować wszystkie sektory.
Spotkania będą przeprowadzone w formie informacyjno-warsztatowej. Omawiając proces tworzenia będą wyszczególniane zagadnienia dotyczące zasad programowych podejścia LEADER u progu nowej perspektywy finansowej PROW 2023 – 2027, ze szczególnym ukierunkowaniem na następujące zagadnienia:

  • innowacyjność;
  • cyfryzacja;
  • środowisko i klimat;
  • zmiany demograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia;
  • partnerstwo w realizacji LSR, polegające na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Podczas spotkania będzie przeprowadzona analiza potencjału obszaru, jego potrzeb rozwojowych, w tym analiza SWOT. Będą również omawiane możliwe kierunki wydatkowania środków na m.in. przedsiębiorczość, agroturystyka, środowisko, klimat, szkolenia, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. Po spotkaniach, zgodnie z kluczem braku dominacji ze strony żadnego z sektorów ani żadnych z grup interesu, do składu grupy roboczej będą mogły dołączyć dodatkowe osoby. Wypracowane wnioski będą uwzględniane w procesie budowania LSR.
W przebiegu toczącego się procesu konsultacji społecznych, w toku otwartych spotkań z mieszkańcami, niezbędnym warunkiem utrzymania partycypacyjnego charakteru tworzenia strategii, będzie strona internetowa LGD (www.lgd-tp.pl). To na niej zamieszczone będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR. Celem będzie stworzenie w pierwszej kolejności mapy celów strategicznych (w obszarach strategicznych, które określą kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych), a następnie określenia zarysu oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz ich priorytetyzację. Na tej podstawie stworzona zostanie wersja robocza LSR bazująca na ustaleniach wynikających z diagnozy, założeń przyjętych przy budowie LSR. Lokalna Strategia Rozwoju zostanie opracowana z transparentnym udziałem lokalnej społeczności. Włączenie się mieszkańców w pracę nad LSR jest niezbędne w zakresie podejmowanych działań określających wspólne wartości, problemy, potrzeby i aspiracje. Wypracowane wnioski i spostrzeżenia zostaną ujęte w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.