Karty zgodności

Karty zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru:
Karta zgodności 1.1 Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD
Karta zgodności 1.2 Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.
Karta zgodności 1.3 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.
Karta zgodności 2.1 Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.
Karta zgodności 2.2 Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci oraz kultywowanie i wzmocnienie tradycji społeczności lokalnej.
Karta zgodności 3.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach.