Kiedy przyznawana jest pomoc na wsparcie operacji? – Artykuł

b
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Artykuł  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kiedy przyznawana jest pomoc na wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?

Pomoc na wsparcie operacji przysługuję na:

1– podnoszenie kompetencji, podejmowanie działalności gospodarczej, jej rozszerzenie, a także tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi,

2– operacje w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji,

Porozumienie, o którym mowa, jest zawierane na czas oznaczony i zawiera postanowienia dotyczącej wspólnej realizacji operacji, w szczególności:1) dane identyfikujące strony porozumienia;2) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji

3) wskazanie strony, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron; 4) budżet operacji uwzględniający wkład finansowy poszczególnych stron.

3– operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz rozwój  ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

4-operacje w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, jest przyznawana jeżeli operacja:

a) służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych;

b) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń,

5– operacje z udziałem lokalnej społeczności, zwaną dalej „operacją własną LGD”, jest przyznawana, jeżeli operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR;

6- budowa i przebudowa publicznych dróg gminnych, które skracają czas dojazdu do budynków użyteczności publicznej.

7- rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 70 tys. złotych na jednego beneficjenta.

Pomoc na operację w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej, jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) ogólne, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – również

używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż  8 osób łącznie z kierowcą,

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku

z zatrudnieniem tych pracowników,

9) podatku od towarów i usług (VAT), podatek od wartości dodanej (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

Zakres tematyczny nadchodzących naborów wraz z pulą środków:

1.4.1 Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich – 240 000 PLN

2.1.2 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru oddziaływania LSR –  60 000 PLN

2.1.3 Stworzenie internetowej bazy turystycznej terenu LGD – 60 000 PLN

2.2.1 Wspieranie nowych ofert turystycznych   – 210 000 PLN

2.2.2 Wspieranie działalności agroturystycznej –140 000 PLN

2.4.1 Rewitalizacja i tworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej  – 360 000 PLN

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD – 210 000 PLN

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD  – 280 000 PLN

3.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom – 370 000 PLN

3.3.3 Staże u przedsiębiorców z branży turystycznej i gastronomicznej oraz w przedsiębiorstwach związanych z produktem lokalnym – 30 000 PLN

3.3.4 Rozwój rynków zbytu poprzez korzystanie ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości – 60 000 PLN

3.3.5 Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim  – 120 000 PLN

3.4.1 Promocja lokalnych produktów rolnych oraz lokalnego rynku pracy – 60 000 PLN

 

LOGO2