Spotkania Konsultacyjne z mieszkańcami obszaru LSR

Za nami spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania na lata 2023-2027. Na podstawie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej ( PS WPR) w dniach 20-21 września 2022 roku, w czterech gminach członkowskich (Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów oraz Tarczyn), omówione zostały zakresy wsparcia beneficjentów, rolników, KGW, jednostek sektora finansów publicznych oraz mieszkańców. Nowy okres będzie skupiał się na działaniach oddolnych, odnawialnych zasobach biologicznych, zielonej gospodarce, agroturystyce, zagrodach edukacyjnych i innych. Dziękujemy uczestnikom za aktywność i zapraszamy na kolejne spotkania.

W toku spotkań wypracowane zostały następujące wnioski:

− niedostatecznie zagospodarowany potencjał kulturowy, przyrodniczy i turystyczny;

− brak lokalnych liderów;

− niedostateczna aktywność społeczna mieszkańców;

− brak wystarczająco rozwiniętej bazy noclegowej;

− braki w infrastrukturze rekreacyjno-wypoczynkowej oraz infrastrukturze służącej rozwojowi kultury;

− zjawisko polaryzacji społecznej na niektórych terenach (głównie Gmina Konstancin-Jeziorna);

− należy pamiętać o zachowaniu równowagi między zabudową i wzrostem liczby mieszkańców a ochroną środowiska, tym bardziej, że ludność napływowa to Ci, którzy wybrali ten obszar m.in. ze względu na czyste środowisko;

− duże walory przyrodnicze i krajobrazowe;

− systematyczny wzrost liczby ludności;

− bogata historia i dziedzictwo kulturowe, w tym cenne zabytki;

− warunki umożliwiające rozwój funkcji osiedleńczej obszaru;

− doświadczenie we współpracy wielosektorowej, w tym w ramach LGD Perły Mazowsza.

Jednocześnie przypominamy o wypełnieniu ankietyAnkieta

Prezentacja ze spotkańPrezentacja