Zaproszenie na warsztat refleksyjny

WARSZTAT REFLEKSYJNY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  „Perły Mazowsza”

22.02.2022r. godz.10.00 (wtorek)

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 2014-2020 i działań Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Perły Mazowsza”. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczne 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 22 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie – Sala nr 106, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

1.Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

2.W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

3.W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

4.W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

5.Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

6.Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

7.Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno- promocyjnych, doradczych)?

8.Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, a także mieszkańców obszaru LGD, sołtysów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i sąsiednich LGD.

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2022 roku.

Im bardziej reprezentatywne będzie nasze grono, tym owocniejsze będą wnioski z warsztatów.

Serdecznie Zapraszamy!!!