OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2019

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Cel ogólny 3: Podnoszenie kompetencji mieszkańców obszaru LSR w zakresie przedsiębiorczości w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej oraz rozwojem istniejących podmiotów, w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób bezrobotnych  w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Cel szczegółowy 3.1: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań lub opartych na lokalnych produktach

Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 14.10.2019 r. – 28.10.2019 r. (w godz. 8.00-16.00)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza- Tarczyn, ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 4/2019 – ogłoszenie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA – wskaźniki planowane do osiągnięcia

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA – kryteria wyboru i oceny operacji

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ BIZNESPLAN WRAZ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIENIA- formularze

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć wypełnioną kartę zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, a także dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych

KARTA ZGODNOŚCI – karta zgodności (wersja edytowalna)

KLAUZULE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – klauzula RODO

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez społeczność obszaru Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza dostępna jest na stronie Stowarzyszenia w zakładce “Dokumenty”.

W przypadku uzyskania przez wnioskodawcę wsparcia na realizację operacji:

Formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia- formularze

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16.00, telefon (22) 715 79 54, e-mail: lgd@vp.pl.

data publikacji ogłoszenia: 16.09.2019 r.