OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 10/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 10/2017

Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1570), tj.:

I. Termin i miejsce składania wniosków:

     26 czerwca do 13 lipca 2017r. do godz. 16.00

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD Perły Mazowsza przy ul. Stępkowskiego 17 lok. 111, 05-555 Tarczyn, w godz. 8.00 – 16.00.

 1. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w Biurze w terminie i formie określonej w ogłoszeniu.
 3. Nie przewiduje się składanie dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pomocą poczty kurierskiej lub pocztą.
 4. Złożone dokumenty, o których mowa w ust. 2 za pomocą poczty kurierskiej lub poczty pracownik Biura rejestruje wniosek w rejestrze wniosków z adnotacją ,,poczta’’. Wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w ust. 2 nie podlega dalszej ocenie.
 5. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę zarejestrowania wniosku w rejestrze wniosków prowadzonym przez pracownika Biura.
 6. Pracownik Biura nadaje wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje go w polu „Potwierdzenie złożenia w LGD” na wniosku. Numer ten zostaje odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD.
 7. Wniosek o przyznanie pomocy opieczętowuje się na pierwszej stronie, tytułem potwierdzenia jego wpływu, przy czym potwierdzenie powinno zawierać następujące dane:

1) data i godzina złożenia wniosku,

2) numer wniosku odnotowany w rejestrze wniosków,

3) liczba załączników, złożonych wraz z wnioskiem,

4) podpis pracownika Biura,

5) pieczęć LGD.

 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu Wnioskodawcy).

             Nabór i ocena wniosków odbywa się zgodnie z Procedurą  wyboru i oceny    operacji w ramach LSR przyjętą uchwałą nr 5/2016 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania z dnia: 07 października 2016r.

 

III. Zakres tematyczny naboru:

Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD zajmujących się produkcją produktu lokalnego.

Przedsięwzięcia określone są w § 2 ust 1 pkt. 2a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późniejszymi zmianami).

Cel ogólny 3: Podnoszenie kompetencji mieszkańców obszaru LSR w zakresie przedsiębiorczości w  powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej oraz rozwojem istniejących podmiotów, w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich oraz osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na   rynku pracy.

Cel szczegółowy 3.3: Wzmocnienie gospodarki lokalnej opartej na produkcie lokalnym przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.

Przedsięwzięcie:3.3.1:  Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD   zajmujących się produkcją produktu lokalnego.

IV. Forma wsparcia:

 1. premia w wysokości 70 000 PLN kosztów kwalifikowanych
 2. limit środków 140 000 PLN
 3. maksymalna kwota dofinansowania 70 000 PLN na jedną operacje
 4. 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,  do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 5. 100% – w przypadku pozostałych podmiotów;
 6. 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

V. Warunki udzielenia wsparcia:

1 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; Dz.U.2015 poz.1570 z późniejszymi zmianami, w tym służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, a ponadto:

 • zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu,
 • spełnić warunki oceny wstępnej,
 • średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi uzyskać wymaganą minimalną liczbę punktów – 64 pkt.
 • mieścić się w limicie środków ogłoszonych w naborze.

Operacja musi realizować wskaźniki określone Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez   Społeczność Stowarzyszenia ,,Perły Mazowsza’’ (załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 10/2017 Cele    ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami).

2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do uchwały 1/2016 Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania z dnia 9 czerwca 2016r.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku w/w działań dostępny jest we wnioskach o przyznanie pomocy.

Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Perły Mazowsza” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji oraz dołączenia Ankiety spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ankieta do pobrania na stronie internetowej www.lgd-tp.pl w zakładce wnioski o dotacje lub w biurze LGD „Perły Mazowsza”.

3 Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

1.) otrzyma pozytywną ocenę wstępną oraz zostanie rekomendowana do dalszej oceny zgodności z PROW;

2.) zostanie uznana za zgodną z PROW oraz zostanie rekomendowana do dalszej oceny zgodności z LSR;

3.) spełnia kryteria dostępu, czyli przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz wpisze się w co najmniej jedno przedsięwzięcie określone w LSR, a tym samym zostanie uznana za zgodną z zakresem tematycznym naboru;

 • uzyska wymaganą minimalną liczbę punktów: – min 60%

4.)  realizują operacje innowacyjne; generujące nowe miejsca pracy; zaspokajają potrzeby grup defaworyzowanych, określonych w LSR; stosują rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu.

 

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia nr 10/2017.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru  operacji wynosi 106 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru tj.  -średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny  Operacji z Lokalnymi   Kryteriami stanowi minimum– 64 pkt.

 

VII. Limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru;

140 000,00 zł PLN w tym:

EFRROW to 89 082,00 zł (63,63%), w związku z czym wymagany krajowy wkład środków             publicznych to 50 918,00 zł (36,37%).

Kwota dostępnych środków obejmuje zarówno wkład EFRROW, jak i wymagany krajowy wkład środków publicznych. Zgodnie z PROW jednolita wielkość wkładu EFRROW to 63,63%, w związku        z czym wymagany krajowy wkład środków publicznych to 36,37%. W przypadku operacji gdzie Wnioskodawcą jest jednostka sektora finansów publicznych krajowym wkładem środków publicznych   jest wkład własny tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość krajowego wkładu  (36,37%), a pomoc wypłacana przez agencję płatniczą, równa 63,63% kosztów kwalifikowalnych w całości finansowana jest ze środków EFRROW.

W pozostałych przypadkach pomoc wypłacana przez agencję płatniczą (w wysokości  określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami) w 63,63% finansowana jest ze środków EFRROW, a w 36,37% ze środków budżetu państwa.

   

  VIII. Informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi dokumentami do weryfikacji wniosku znajdują się w części B. IV Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie   pomocy.

Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.lgd-tp.pl udostępniono:

 • formularze wniosków o udzielenie wsparcia;
 • formularze wniosków o płatność;
 • formularze umów o udzielenie wsparcia;
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania na lata 2016-2023 (LSR)

http://lgd-tp.pl/wp-content/uploads/2015/11/LSR-Perly-Mazowsza.pdf;

 • kryteria wyboru operacji;
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 • procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
 • zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

LINK do umowy ramowej, załączników i aneksów:

http://lgd-tp.pl/wp-content/uploads/2015/11/UMOWAramowa.pdf

http://lgd-tp.pl/wp-content/uploads/2015/11/aneksnr1-do-umowy-ramowej.pdf

 • oświadczenie

Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania „Perły Mazowsza” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji oraz dołączenia ankiety spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, ankieta do pobrania na stronie internetowej www.lg-tp.pl lub w biurze LGD „Perły Mazowsza”.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania oraz pod numerem telefonu: (022) 727-81-16 , 505169055, mailem lgd@vp.pl lub na facebooku

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

IX. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku znajduje się we  wnioskach o przyznanie pomocy.

         Dokumenty związane z kryteriami wyboru określonymi w LSR:

          – oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez LGD „Perły Mazowsza” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji;

            – ankieta spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Stowarzyszenie ,,Perły Mazowsza’’ działające jako Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są             w biurze LGD ul. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16.00, telefon (22) 727-81-16, e-mail: lgd@vp.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.