Zasady ubiegania się o pomoc w LGD Perły Mazowsza – Artykuł

b

Zasady ubiegania się o pomoc w LGD Perły Mazowsza              

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Artykuł  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1)osobą fizyczną, jeżeli:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia,
 2. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 3. miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
 4. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.
 5. O pomoc może ubiegać się również gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację.

Ponadto o pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot który:

 1. Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuję działalność jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
 2. W okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacje w tym zakresie;
 3. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz
 4. zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 5. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej przysługuje jeśli:

1) Podmiot ubiegający się o dofinansowanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność;

2) Operacja zakłada:

 1. Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
 2. utrzymanie miejsc pracy, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3) Podmiotowi ubiegającymi się o jej przyznanie w ostatnich 2 latach nie została dotychczas przyznana pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Zakres tematyczny nadchodzących naborów wraz z pulą środków:

1.4.1 Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich – 240 000 PLN

2.1.2 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru oddziaływania LSR – 60 000 PLN

2.1.3 Stworzenie internetowej bazy turystycznej terenu LGD – 60 000 PLN

2.2.1 Wspieranie nowych ofert turystycznych – 210 000 PLN

2.2.2 Wspieranie działalności agroturystycznej –140 000 PLN

2.4.1 Rewitalizacja i tworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej – 360 000 PLN

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD – 210 000 PLN

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD – 280 000 PLN

3.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom – 370 000 PLN

3.3.3 Staże u przedsiębiorców z branży turystycznej i gastronomicznej oraz w przedsiębiorstwach związanych z produktem lokalnym – 30 000 PLN

3.3.4 Rozwój rynków zbytu poprzez korzystanie ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości – 60 000 PLN

3.3.5 Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim – 120 000 PLN

3.4.1 Promocja lokalnych produktów rolnych oraz lokalnego rynku pracy – 60 000 PLN