OGŁOSZENIE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOGO2

OGŁOSZENIE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków w 2018 roku, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania wybrała 17 projektów którym przyznano dofinansowanie i które zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd po wnikliwej analizie postanowił zaprosić na podpisanie umów o przyznanie pomocy 15 wnioskodawców. Wśród projektów które dostały wsparcie znalazły się m.in.: lecznica weterynaryjna; innowacyjna w skali kraju produkcja słomek, która wyklucza z procesu wytwarzania elementy plastikowe; mobilny punkt gastronomiczny; kawiarnia tematyczna, czy tez gabinet stomatologiczny.

W bieżącym 2019 roku, Stowarzyszenie „Perły Mazowsza” – Lokalna Grupa Działania, podjęła następujące działania informacyjno – promocyjne:

 1. Zebrano ponad 150 ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych oraz ankiet online, w których mieszkańcy obszaru działania LGD Perły Mazowsza, wyrazili swoje uwagi dotyczące pracy biura oraz zwiększenia nakładów finansowych na te obszary tematyczne, które ich zdaniem powinny zostać wzmocnione.
 2. Przeprowadzono cztery spotkania dotyczące konsultacji społecznych w których zebrano wnioski od mieszkańców, dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania te odbyły się: 15 marca w Tarczynie, 27 marca w Prażmowie, 28 marca w Górze Kalwarii i 3 kwietnia w Konstancinie – Jeziornej.
 3. Odbyło się sześć spotkań informacyjnych w siedzibie biura LGD Perły Mazowsza. Spotkania miały miejsce w dniach: 8 -9 stycznia, 13 – 15 lutego, 5 – 7 marca, 8 – 10 kwietnia, 25 – 29 kwietnia oraz 23 – 27 maja 2019 roku. Łącznie 6 sztuk i 68 godzin.
 4. Przeprowadzono konsultację online w dniach: 7 – 9 lutego oraz 18 – 20 lutego 2019 roku. Łącznie 2 sztuki  12 godzin konsultacji.
 5. Zamieszczono na stronie lgd-tp.pl maszynopis, informujący mieszkańców obszaru LGD o  działaniach przeprowadzonych przez biuro.
 6. W dniu 28 lutego odbyła się Gala Perły Mazowsza, podczas której uhonorowano laureatów w trzech kategoriach: Perła Przedsiębiorczości, Perła Sportu i Turystyki, Perła Kultury. W każdej z gmin z Powiatu Piaseczyńskiego wybrano zwycięzców z ww. kategorii, a w wielkim finale wybrano Perłę Przedsiębiorczości, Perłę Sportu i Turystyki oraz Perłę Kultury z całego powiatu. Po gali, nastąpiła prezentacja lokalnych produktów i wyrobów.
 7. W dniu 22 marca zorganizowano konferencję pod tytułem „Produkt lokalny i tradycyjny w świetle nowych możliwości lokowania go na rynku”. W trakcie konferencji odbyły się dwa wykłady dotyczące: Produkcji żywności na niewielką skalę i wprowadzenie jej na rynek – rolniczy handel detaliczny oraz Dobre praktyki przetwórcze i dobre praktyki kulinarne. Został przeprowadzony również wykład dotyczący ciekawych i interesujących informacji na temat borówki amerykańskiej. Po zakończeniu konferencji nastąpiła prezentacja lokalnych produktów, nie tylko miejscowych ale też z obszarów innych LGD.
 8. Rozlokowano na terenie gmin wchodzących w skład LGD Perły Mazowsza biuletyn informacyjny oraz przewodnik dotyczący procedury naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 9. Przeprowadzono szereg konsultacji społecznych z mieszkańcami obszaru LGD Perły Mazowsza.
 10. Wydano biuletyn informujący o wynikach z przeprowadzonych kosultacji społecznych.
 11. Zamieszczono w prasie lokalnej 2 artykuły. Jeden informujący o bieżącej działalności biura, drugi o wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
 12. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, w których zebrano uwagi mieszkańców dotyczące zmian w dokumentacji LGD, zmodyfikowane i dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej oraz lokalnego obszaru działania LGD Perły Mazowsza, nastepujące dokumenty: kryteria oceny i wyboru operacji, karty zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, harmonogram naboru wniosków, plan szkoleń, procedury wyboru i oceny operacji, regulamin rady stowarzyszenia perły mazowsza oraz Lokalną Strategie Rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania.

 

 W bieżącym roku Stowarzyszenie „Perły Mazowsza”. Planuje nabór wniosków na następujące operacje (zestawienie wraz z pulą środków):

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD .

1.2.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: budowa, remont połączony z modernizacją w tym doposażenie placów zabaw.

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej.

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD.