Lista operacji wybranych – nabór nr 1/2018

W wyniku ponownej oceny wniosku nr 11/1/2018, w zakresie kryterium nr 2: “Realizacja operacji generuje nowe miejsce pracy dla osób z grup defaworyzowanych ujętych w LSR.”. Przedstawiamy zaktualizowaną listę operacji wybranych dotyczącą naboru nr 1/2018.
Lista operacji wybranych