Konsultacje dot. zmiany oceny kryteriów wyboru operacji.

                                                           sdds                                                               

Stowarzyszenie “Perły Mazowsza” – Lokalna Grupa Działania, ogłasza konsultację dotyczące projektu zmian lub nowych kryteriów oceny wyboru operacji.

Od 4 maja 2018 r, dostępna jest analiza zmian kart oceny kryteriów operacji , która została wypracowana na spotkaniach konsultacyjnych. W  związku z tym  serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD “Perły Mazowsza”, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, lokalnych liderów i przedsiębiorców, do zgłaszania indywidualnych uwag odnośnie wypracowanej analizy zmian.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” informuje, że w ramach konsultacji zmian kart kryteriów oceny operacji, każdy zainteresowany może wyrazić swoją opinie i propozycję zmian oceny kryteriów. Konsultacje potrwają 7 dni.

Prosimy o rzetelne podejście do zadania, ponieważ  wnioski z wypracowanej analizy zostaną uwzględnione i zapisane w kartach oceny kryteriów. Opinie i komentarze prosimy składać na adres: lgd@vp.pl  lub składać osobiście w biurze LGD “Perły Mazowsza” (Stępkowskiego 17 lok.111, 05-555 Tarczyn) , a także pod numerami telefonów:                       22 727-81-16  lub 505-169-055.

Propozycję zmian kryteriów oceny poniżej. Zmiany zaznaczono na czerwono.

Kryteria1-1-Integracja oraz rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców obszaru LGD

Kryteria1-2-Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców terenów LGD.

Kryteria1-3-Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną.

Kryteria1-4-Podniesienie jakości infrastruktury kulturalno-sportowej obszaru LGD.

Kryteria2-1-Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych oraz oferty turystycznej i wypoczynkowej obszaru działalności LGD

Kryteria2-2-Kształtowanie i wzbogacanie oferty turystycznej i wypoczynkowej obszaru działalności LGD

Kryteria2-3-Poprawa jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej.

Kryteria2-4-Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego i odnowa miejsc pamięci.

Kryteria 3-1-Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Perły Mazowsza, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.

Kryteria3.2-Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców obszarów wiejskich LGD

Kryteria3.3-WZMOCNIENIE GOSPODARKI LOKALNEJ OPARTEJ NA PRODUKCIE LOKALNYM PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

Kryteria3.4-Promocja lokalnej przedsiębiorczości i lokalnego rynku prac

Plan działania LGD