INFORMACJE O WYNIKACH I WNIOSKACH Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

    1 2 3 4

 

INFORMACJE O WYNIKACH I WNIOSKACH Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE „PERŁY MAZOWSZA” – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, w dniach 15 marca – 3 kwietnia 2019 roku, Stowarzyszenie „Perły Mazowsza” – Lokalna Grupa Działania, przedstawia wyniki i wnioski ze spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami samorządu, sołtysami oraz przedstawicielami fundacji, stowarzyszeń i organizacji.

  1. Zwiększenie kwoty pomocy dla beneficjentów którzy zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. W trakcie konsultacji, mieszkańcy zasugerowali aby kwota ta została podniesiona do 80 000,00 PLN.
  2. Zrównoważony harmonogram naboru wniosków. Uczestnicy spotkania, zasugerowali aby nabory wniosków rozłożyć równomiernie pomiędzy przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych. Zwrócili oni również uwagę na fakt, że w 2018 roku, nabór wniosków w całości przeznaczony był dla przedsiębiorców, w związku z tym nabór wniosków w 2019 roku, w pierwszej kolejności przeznaczony powinien być dla jednostek sektora finansów publicznych. Nabór taki przeznaczony będzie dla szerokiego grona odbiorców. Z nowej infrastruktury drogowej, kulturalnej czy sportowo-rekreacyjnej, korzystać będzie bardzo szerokie grono odbiorców z obszaru działania LGD Perły Mazowsza.
  3. Zmniejszenie ilości dokumentów, które są wymagane przy złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. Beneficjenci zasugerowali, że duża część dokumentacji, przy tak rozwiniętej technologii, mogłaby być przekazywana drogą elektroniczną, co sprzyjać będzie ochronie środowiska.
  4. Zbyt długi czas oczekiwania na podpisanie umowy. Okres oczekiwania to średnio pół roku. Jest to zbyt długi czas oczekiwania, w szczególności że w takim okresie duża liczba czynników zewnętrznych i wewnętrznych firmy, może ulec zmianie, co skutkować może brakiem rozwoju przedsiębiorstwa.
  5. Zbyt duże rozdrobnienie zakresów tematycznych naborów. Zdaniem lokalnej społeczności, tak duże rozbicie wniosków jest mało czytelne i nietransparentne, co utrudnia podjęcie decyzji potencjalnym beneficjentom, odnośnie udziału w konkursie.
  6. Zwiększenie ilości spotkań szkoleniowo-informacyjnych oraz wyjazdów studyjnych. Nie każda osoba prowadząca swoją firmę, jest w stanie w określonym terminie stawić się na spotkanie i zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Zlikwidowanie części naborów. W trakcie konsultacji został poruszony temat zainteresowania poszczególnymi zakresami tematycznymi naboru. Uczestnicy konsultacji wyraźnie wykazali brak jakiegokolwiek zainteresowania następującymi naborami:

1.4.1 Modernizacja w tym wyposażenie świetlic wiejskich

1.4.2 Rozwój obiektów sportowo rekreacyjnych

2.1.1 Promocja lokalnych produktów turystycznych lub walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru

2.1.2 Stworzenie internetowej bazy turystycznej terenu LGD

3.2.1 Rozwój rynków zbytu poprzez korzystanie ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości

3.3.1 Promocja lokalnych produktów rolnych oraz lokalnego rynku pracy

  1. Ostatnim wnioskiem uczestników spotkania było zwrócenie uwagi na termin naboru wniosków. Mieszkańcy obszaru jednoznacznie wyrazili swoją opinie, iż nabór wniosków powinien odbywać się w miesiącu czerwcu, tak aby optymalnie przygotować się do naboru oraz rozpocząć zadania związane z projektem wraz z początkiem następnego roku.