Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania

logo_pasek

OGŁOSZENIE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

W wyniku przeprowadzonych naborów  wniosków w 2019 roku, Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania wybrała 49 projektów które wskazała do dofinansowania i które zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Wśród projektów które dostały wsparcie znalazły się m.in.: przetwórstwo owoców, restauracja w pięknym sosnowym lesie, loty na paralotni, sprzęt nagłośnieniowy do prowadzenia eventów i wydarzeń muzycznych, wyroby biżuteryjne z elementami lokalnymi i wiele innych.

Przeprowadzone nabory wraz z pulą wykorzystanych środków:

 • Nabór 1/2019 – Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD – 541 581,00 zł
 • Nabór 2/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej – 458 178,00 zł
 • Nabór 3/2019 – Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej – 1 160 908,00 zł
 • Nabór 4/2019 – Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD – 1 330 000,00 zł
 • Nabór 5/2019 – Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie LGD – 1 453 086,00 zł

 

Liczba złożonych wniosków beneficjentów z poszczególnych gmin tworzących LGD, wraz z kwotą rozdysponowanych środków:

 1. Góra Kalwaria – 15 wniosków na kwotę 1 074 216,00 zł.
 2. Tarczyn – 13 wniosków na kwotę 751 915,00 zł.
 3. Konstancin – Jeziorna – 11 wniosków na kwotę 935 965,00 zł.
 4. Prażmów – 11 wniosków na kwotę 772 303,00 zł.

W bieżącym 2019 roku, Stowarzyszenie „Perły Mazowsza” – Lokalna Grupa Działania, podjęła następujące działania informacyjno – promocyjne:

 1. Zebrano ponad 200 ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych oraz ankiet online, w których mieszkańcy obszaru działania LGD Perły Mazowsza, wyrazili swoje uwagi dotyczące pracy biura oraz zwiększenia nakładów finansowych na te obszary tematyczne, które ich zdaniem powinny zostać wzmocnione.
 2. Przeprowadzono cztery spotkania dotyczące konsultacji społecznych w których zebrano wnioski od mieszkańców, dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania te odbyły się: 15 marca w Tarczynie, 27 marca w Prażmowie, 28 marca w Górze Kalwarii i 3 kwietnia w Konstancinie – Jeziornej.
 3. Przeprowadzono warsztat refleksyjny, w celu zidentyfikowania co udało się nam osiągnąć, czy realia odpowiadają założeniom, czy zasadny jest kierunek działań. Na warsztacie obecni byli: członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura oraz mieszkańcy obszaru LGD z różnych grup społecznych oraz reprezentujący sektory: społeczny, mieszkańców, publiczny oraz gospodarczy.
 4. Odbyło się sześć spotkań informacyjnych w siedzibie biura LGD Perły Mazowsza. Spotkania miały miejsce w dniach: 8 -9 stycznia, 13 – 15 lutego, 5 – 7 marca, 8 – 10 kwietnia, 25 – 29 kwietnia oraz 23 – 27 maja 2019 roku. Łącznie 6 sztuk i 68 godzin.
 5. Przeprowadzono konsultację online w dniach: 7 – 9 lutego oraz 18 – 20 lutego 2019 roku. Łącznie 2 sztuki 12 godzin konsultacji.
 6. Zamieszczono na stronie lgd-tp.pl maszynopis, informujący mieszkańców obszaru LGD o działaniach przeprowadzonych przez biuro. ( Dwie informacje: pierwsza w styczniu, druga w czerwcu).
 7. W dniu 28 lutego odbyła się Gala Perły Mazowsza, podczas której uhonorowano laureatów w trzech kategoriach: Perła Przedsiębiorczości, Perła Sportu i Turystyki, Perła Kultury. W każdej z gmin z Powiatu Piaseczyńskiego wybrano zwycięzców z ww. kategorii, a w wielkim finale wybrano Perłę Przedsiębiorczości, Perłę Sportu i Turystyki oraz Perłę Kultury z całego powiatu. Po gali, nastąpiła prezentacja lokalnych produktów i wyrobów.
 8. W dniu 22 marca zorganizowano konferencję pod tytułem „Produkt lokalny i tradycyjny w świetle nowych możliwości lokowania go na rynku”. W trakcie konferencji odbyły się dwa wykłady dotyczące: Produkcji żywności na niewielką skalę i wprowadzenie jej na rynek – rolniczy handel detaliczny oraz Dobre praktyki przetwórcze i dobre praktyki kulinarne. Został przeprowadzony również wykład dotyczący ciekawych i interesujących informacji na temat borówki amerykańskiej. Po zakończeniu konferencji nastąpiła prezentacja lokalnych produktów, nie tylko miejscowych ale też z obszarów innych LGD.
 9. Rozlokowano na terenie gmin wchodzących w skład LGD Perły Mazowsza biuletyn informacyjny oraz przewodnik dotyczący procedury naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 10. Przeprowadzono szereg konsultacji społecznych z mieszkańcami obszaru LGD Perły Mazowsza.
 11. Wydano biuletyn informujący o wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
 12. Zamieszczono w prasie lokalnej 2 artykuły. Jeden informujący o bieżącej działalności biura, drugi o wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
 13. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, w których zebrano uwagi mieszkańców dotyczące zmian w dokumentacji LGD, zmodyfikowane i dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej oraz lokalnego obszaru działania LGD Perły Mazowsza, następujące dokumenty: kryteria oceny i wyboru operacji, karty zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, harmonogram naboru wniosków, plan szkoleń, procedury wyboru i oceny operacji, Regulamin Rady Stowarzyszenia Perły Mazowsza oraz Lokalną Strategie Rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania.
 14. Przeprowadzono osiem spotkań szkoleniowo-informacyjnych, po dwa spotkania w każdej z gmin tworzących LGD, na których potencjalni beneficjenci zapoznani zostali m.in. z : obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi; Lokalną Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania; wymaganymi dokumentami, niezbędnymi do załączenia w wyniku przeprowadzanych naborów wniosków; zostali przeszkoleni z poprawnego  wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanu, jak również wymaganej dokumentacji związanej z naborem wniosków (m.in.: formularz informacyjny o wielkości przedsiębiorstwa, formularz informacyjny o uzyskanej pomocy de minimis i inne); zostali zapoznani z wymaganiami technicznymi i prawnymi ogłoszonych naborów wniosków.
 1. Rozdysponowano ponad 100 plakatów, informujących o spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych.
 2. Zamieszczono informacje o spotkaniach szkoleniowych na stronach www urzędów gmin tworzących LGD (gminy: Tarczyn, Prażmów, Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna) oraz na portalach społecznościowych tych gmin, jak również na stronie i portalu Stowarzyszenia Perły Mazowsza.

W kolejnym 2020 roku Stowarzyszenie „Perły Mazowsza”, planuje nabór wniosków na następujące operacje:

2.1.1 Rozwój niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej.

2.2.1 Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD.

– jak również realizacje projektu współpracy pod tytułem „WALK – wspólnie, aktywnie, lokalnie, kulinarnie”.